Rifampicinresistens hos Staphylococcus aureus vid behandling av latent tuberkulos

Project: Research

Project Details

Description

Staphyloccocus aureus (S.aureus) är en vanligt förekommande hudbakterie som även orsakar allvarliga och komplicerade infektioner. Rifampicin har en viktig roll vid behandling av sådana infektioner då det har en unik förmåga att tränga in i s.k. biofilm. Det används dock aldrig ensamt vid infektioner orsakade av S.aureus p.g.a. risken för resistensutveckling. Latent tuberkulos, vilket en fjärdedel av jordens befolkning bär på, behandlas traditionellt med 6-9 månaders isoniazid, men man har börjat förespråka 4 månaders rifampicin som likvärdigt och, till följd av kortare behandlingstid, enklare alternativ. Det är däremot inte studerat hur långtidsbehandling med rifampicin påverkar förekomst av rifampicinresistens bland hudflorans S.aureus.
Genom upprepad provtagning före, under och efter behandling med 4 månaders rifampicin för latent tuberkulos vid infektionsmottagningen i Malmö jämförs risk för bärarskap med rifampicinresistenta S.aureus där patienter behandlade med 6-9 månaders isoniazid utgör kontrollgrupp. Genom fullängdssekvensering av bakterieisolat med påvisad rifampicinresistens kommer vi även studera ansamling av mutationer över tid samt ev. vidare spridning av resistenta bakterier bland hushållskontakter.
Antimikrobiell resistens är ett allvarligt och växande globalt hot. Insatser för att minska risken för fortsatt resistensutveckling behövs inom många områden. Vår studie kommer bidra med viktiga och nya data kring risken för resistensutveckling vid behandling av latent tuberkulos.
AcronymRifRSA study
StatusActive
Effective start/end date2021/09/302024/12/31

Funding

  • Maggie Stephens stiftelse