Riskfaktorer, prognos och överlevnad för patienter med maligna melanom i huvud- och halsområdet

Project: Research

Project Details

Description

Cutant malignt melanom (CMM) är den allvarligaste av hudens tre vanliga cancerformer. CMM är den 5e vanligaste cancerdiagnosen i Sverige och en av de cancerdiagnoserna som ökar mest (ca 5 % per år) i Sverige. 10-års överlevnaden för patienter med lokaliserat melanom, dvs utan kliniska tecken på metastasering, varierar mellan 93% till 39%. Viktiga prognostiska faktorerna är tumörtjocklek och ulceration av det primära melanomet, men även kön, ålder och tumörens lokalisation inverkar. Förekomst av metastasering är dock den viktigaste prognostiska faktorn. Ca 20 % av alla patienter med CMM anses ha subklinisk, dvs. mikroskopisk, regional metastasering. Därför krävs en s.k. sentinel node (SN) biopsi för diagnos som är erkänt svårare i huvud- och halsområdet. Lymfkörtelmetasatering trots benign SN biopsi kan uppkomma pga. långsamt flöde i lymfbanorna (vanligt ffa. hos äldre), fel injektionsteknik av kolloiden, tidigare kirurgi och inte minst om man inte extirperat alla SNs som syns på SPECT/CT undersökningen.

Ungefär 15-20% av alla patienter får sitt CMM i huvud och halsregionen, s.k. huvud- och halsmelanom (HHM). HHM uppkommer oftast i hud som utsatts för mycket solbestrålning,. Patienterna har ofta en typisk fenotyp och har inte sällan bränt sig i solen som barn. Patienter med HHM har en högre insjuknande ålder och männen med HHM är fler än kvinnorna. Det är dock inte känt om lokalisationen av det primära melanomet har betydelse för vilka mutationer som uppkommer eller om CMM från huvud- och har fler och/eller mer heterogena mutationer jämfört med CMM belägna på bål eller extremiteter. Flera internationella studier talar för att patienter med HHM, och då ff.a. skalpmelanom, har sämre prognos än patienter med CMM på armar, ben och bålen. De flesta studier vad gäller överlevnad for patienter med CCM har använt utvalda sjukhusbaserade data. Befolkningsbaserade analyser borde ge en mer sann bild av verkligheten än sjukhusbaserade data.

Målsättning med forskningsprojekt är att
• försöka identifiera specifika riskfaktorer för att insjukna med malignt melanom inom huvud- och halsregionen jämfört med CMM på andra lokaler som armar, ben, bål.
• studera om HHM patienter har sämre prognos än patienter med CMM på andra lokaler som armar, ben, bål samt om de oftare debuterar med regional och/eller fjärr metastasering.
• studera incidens, lokal och tidpunkt för regionala återfall efter en negativ SN biopsi i huvud- och halsområdet uppkommer och undersöka vilka faktorer som är associerade till detta.
• kartlägga om primära CMM i huvud- och halsregionen, och regionala metastaser av dessa, har ett annat mutationsmönster än CMM med andra lokalisationer (armar, ben, bål). Har HNM patienter har mer heterogena eller fler UV ljus drivna mutationstyper?
Short titleHuvud- och hals melanom
StatusFinished
Effective start/end date2018/01/012023/12/31