Project Details

Description

Tidigare forskning visar att arbete kan utgöra en viktig del av återhämtningen, för att förbli nykter, nå ekonomiskt oberoende, hitta ett socialt sammanhang och utveckla identitet och självförtroende. Samtidigt finns en kunskapslucka gällande primärstudier om arbetsåtergång. Dessutom saknas kunskap om hur en effektstudie bäst kan planeras och genomföras tillsammans med berörda verksamheter och egenerfarna.

Individual Placement and Support (IPS) är ett personcentrerat stöd för arbetsåtergång som utgår och justeras utifrån individens behov och preferenser och samskapas med arbetsspecialisten, behandlande teamet, professionella inom bidragssystemet samt arbetsgivare. En innovation som ökar möjligheten till förändring av individens arbetssituation samt professionellas och arbetsgivares attityd och kunskap, samt hur tillitsfulla relationer kan skapas och insatser samordnas för individens bästa på arbetsplatsen. Tyvärr uppstår ofta en tröghet när en innovation som ifrågasätter befintliga beteende och tankesätt ska implementeras, varför samproduktion är särkilt viktigt när IPS ska utvärderas i ett nytt fält.

Syftet är att utveckla kunskap om IPS har effekt på arbetsåtergång och hälsa för målgruppen personer med missbruk och beroende av alkohol och droger jämfört med befintliga insatser efter 18 månader. Syftet är också att utveckla kunskap om samproduktion av forskning, professionell expertis och erfarenhetskompetens i förhållande till planeringen och genomförandet av en randomiserad kontrollerad studie samt implementeringen av IPS på arbetsplatsen.
StatusActive
Effective start/end date2023/07/012027/06/30

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • Stockholm Regional Council
  • Socialförvaltningen, Stockholms stad
  • Brukarorganisationen Verdandi
  • Region Skåne

UKÄ subject classification

  • Medical and Health Sciences
  • Social Sciences