Project Details

Description

Syfte:
Öppna kontorsmiljöer blir allt vanligare i Sverige. Samtidigt visar forskning att de jämfört med enskilda kontor ökar personalens stress och tenderar att minska produktiviteten. En orsak är de akustiska störningar som uppkommer i öppna kontorsmiljöer. Exponering för oönskat ljud, särskilt mänskligt tal, stör människors uppmärksamhet, skapar irritation och sänker produktivitet.
Etablerade sätt att försöka hantera ljudstörningar i öppna kontorsmiljöer, såsom att eliminera bullerkällor eller dämpa akustisk energi med absorbenter, når inte tillräcklig effekt och kan t o m bidra till att förvärra problemen med störningar av mänskligt tal.
I takt med att allt fler arbetar i öppna kontorsmiljöer kommer ljudmiljöstörningar sannolikt att bidra till en fortsatt ökning av stress och arbetsmiljörelaterad ohälsa. Därför behövs metoder som kan minska problemen.

Genomförande:
Projektet undersöker hur ljudmaskering (tillförsel av akustisk energi) i öppna kontorsmiljöer påverkar de anställdas komfort, stress, välbefinnande och närvaro på arbetsplatsen.
Detta sker genom en interventionsundersökning med mätningar före, under och efter implementering av ljudmaskering av typen informational masking, vilket innebär att anpassade ljud tillförs för att flytta fokus från det störande ljudet.
Utvärdering baseras på akustikmätningar, intervjuer och enkäter.

Förväntat resultat:
Kunskap om huruvida de undersökta ljudmaskeringslösningarna kan hantera akustiska problem i öppna kontorsarbetsmiljöer eller ej, samt i vilka avseenden dessa lösningar i sådana fall ger effekt.
Denna kunskapsbas kan användas till praktiska rekommendationer för att minska arbetsmiljörelaterade hälsoproblem, stressymptom och sjukskrivningsantal.
Short titleSound(e)scape
StatusActive
Effective start/end date2020/05/012024/04/30

Funding

  • AFA Försäkring

UKÄ subject classification

  • Engineering and Technology
  • Work Sciences