Stadsluftens hälsobelastning på barn

Project: Commissioned research

Project Details

Description

I dagsläget saknas det kunskap om vad det i realiteten innebär att växa upp i en förorenad stadsmiljö jämfört med i en mindre ort med bättre luftkvalité. De studier som finns i detta område bygger på hypoteser och antaganden, men saknar reella mätningar. Då fler och fler barn lever i stadsmiljöer och då städerna succesivt förtätas innebär detta att stadsbarns tillgång till utemiljöer alltmer begränsas till förskolans utemiljö vilken även, pga. ökande trafikvolymer, blir alltmer belastad när det kommer till försämrad luftkvalité.

Studien syftar till att ta reda på vad denna miljöbelastning innebär ur hälsosynpunkt för de barn som växer upp i städer, när det kommer till faktisk dos i kroppen, och då i relation till barn som växer upp i mindre landsbygdsnära orter med god luftkvalité. Studien syftar även till att nyttja dessa resultat för att se hur de förhåller sig till miljölagstiftning och gränsvärden. I nuläget pågår två finansierade studier vilka studerar parallella aspekter till detta. Denna studie syftar till att vara den överbryggande delen mellan dessa två pågående projekt för att få fram denna kunskap.
StatusFinished
Effective start/end date2019/01/012022/03/31

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being

UKÄ subject classification

  • Environmental Health and Occupational Health