Project Details

Description

The overarching objective of our interdisciplinary project is to study if investments in accessible, safe and attractive public outdoor environments can promote health and counteract socioeconomic differences in health. Our project will use a detailed and policy relevant assessment of outdoor environments – blue-green infrastructures, air pollution, traffic noise, pedestrian environments and housing conditions.

We will use longitudinal epidemiological studies, community- and individual-level interventions to improve quality of evidence. We will seek to identify specific environmental features that may prevent chronic disease, improve well-being, increase social participation or decrease social inequalities in these dimensions. We will use community-level interventions to measure effects of improvements of pedestrian environments and in urban parks. In individual-level interventions
we will study if training in self-management can increase usage of public transports among people with cognitive impairments after stroke. We will also study if nature-based therapy impacts functional recovery and health among stroke-survivors, and evaluate effects of residential outdoor environments for this group.

Our project is part of a new research agenda with high societal relevance within the field of public outdoor environments and public health. We will provide important new evidence regarding which environmental investments that may enhance public health and social sustainability.

Layman's description

Det övergripande målet med vårt forskningsprojekt är att försöka förstå vilka satsningar på tillgängliga, säkra och attraktiva vistelsemiljöer som främjar människors hälsa samt motverkar sociala skillnader i hälsa och välmående.

I vårt projekt använder vi detaljerade uppgifter om hur utemiljön nära människors bostäder är utformad. Vi bedömer tillgång till rekreationsområden nära bostaden, t.ex. naturområden, parker, sjöar och vattendrag. Vi använder också uppgifter
om luftföroreningar, trafikbuller, förekomst av trottoarer samt uppgifter om bostadsförhållanden.

I vår forskning använder vi både stora befolkningsstudier där uppgifter om hälsa och sjukdom hämtas från register, och interventionsstudier som syftar till att klargöra vilken betydelse olika typer av förändringar i utemiljön har för människors hälsa och välmående. Specifikt kommer vi att undersöka om de omfattande satsningar på grönområden som gjorts i en svensk kommun nyligen minskar sociala skillnader i hälsa och välmående. Vidare kommer vi att undersöka om satsningar på ökad säkerhet för gående minskar risken för fallolyckor och ökar det sociala deltagandet bland äldre. I ytterligare en studie undersöker vi om naturbaserad trädgårdsterapi påverkar återhämtning och hälsa hos personer som drabbats av stroke, samt om tillgång till rekreativa utemiljöer nära bostaden påverkar återhämtningen hos denna grupp.
Short titleFORMAS Outdoor Living Environments
AcronymFORMAS OLE
StatusFinished
Effective start/end date2019/01/012023/12/31

Collaborative partners

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 10 - Reduced Inequalities
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities