Syntolkning för tillgänglig kommunikation/Audio description for accessible communication

Project: Network

Project Details

Description

Syntolkning för tillgänglig kommunikationKoordinator: Docent Jana Holsanova, Filosofiska institutionenLunds universitet har tilldelat stöd till det tematiska samverkansinitiativet "Syntolkning för tillgänglig kommunikation" som koordineras av docent Jana Holsanova, Filosofiska institutionen. Detta är en strategiskt satsning från LU och kommer att pågå 2019-2021.Samverkanskompetens och erfarenhetKoordinator Jana Holsanova har en lång erfarenhet av samverkansaktiviteter. Under de senaste 10 åren har hon byggt upp ett stort nätverk av syntolkar, användare, utbildare, myndigheter och intresseorganisationer (MTM, SPSM, Punktskriftsnämnden, SRF, US, Syntolksutbildningen) och 2010-2014 organiserat workshops i syntolkning där alla ovanstående partners och forskare från olika discipliner deltagit. Partners i nätverket har tillsammans med forskargruppen aktivt bidragit till författandet av den gemensamma publikationen ”Syntolkning - forskning och praktik” som kom ut 2016 i MTM:s rapportserie. Dessutom publicerade JH boken "Bildbeskrivning för tillgänglighet - riktlinjer, forskning och praktik" (2019).Frågeställningens relevans och aktualitetI vår vardag omges vi ständigt av bilder. I takt med de nya tekniska möjligheterna och digitaliseringen ökar både antalet bilder och deras mångfald och komplexitet. I denna komplexa textvärld är det extra viktigt att tillgängliggöra bilder så att användare med synnedsättning och blindhet inte missar viktig information och har samma möjlighet att tillgodogöra sig innehållet. Det kommer dessutom att finnas fler och fler äldre som ser dåligt men som är aktiva och vill kommunicera, förstå och vara delaktiga i samhället. Syntolkning erbjuder personer med synnedsättningar en rikare och mer detaljerad förståelse och upplevelse och spelar en viktig roll för för inkludering i samhället. Frågan är högst aktuell, inte minst i samband med nya EU direktivet om tillgänglighet på webben. Myndigheten för tillgängliga medier flyttar dessutom till Malmö vilket gör utmaningen strategiskt relevant. Forskningens excellensForskare i samverkansinitiativet är vana vid tvärvetenskapligt och tvärfakultärt samarbete. Alla fem har arbetat i den excellenta Linnémiljön CCL där målet är att kombinera och integrera teorier och metoder från naturvetenskap, beteendevetenskap, samhällsvetenskap och humaniora för att studera det invecklade samspelet mellan kognition, kommunikation och lärande. Forskargruppen har teoretisk och metodologisk kompetens inom psykologi, kognitionsvetenskap, neurovetenskap, audiologi och tal- och språkpatologi och har arbetat i Humanistlaboratoriet med ögonrörelsemätning, elektrofysiologi och andra avancerade metoder. Gruppen har dessutom tillgång till både hårdvara och metodexpertis i hjärnavbildning (MR). Gruppens forskning om syntolkning, kognitiva processer kopplade till bildavläsning och bildbeskrivning, uppmärksamhet, mentala bilder, neurokognitiva aspekter av språkbearbetning, språkförståelse och lyssnaransträngning ligger i internationell framkant.Tillsammans kommer vi att:• skapa en gemensam webbplats där vi löpande informerar om vår forskning och våra samverkansaktiviteter, samlar och kommunicerar de genomslag som arbetet inom temat bidrar till och därmed skapar extern synlighet• organisera regelbundna tematiska workshops, seminarier, möten• föra en kontinuerlig dialog kring forskningsrelevanta frågor inom syntolkning & bildbeskrivning• uppdatera oss om befintlig forskning, identifiera kunskapsluckor, hitta finansieringsmöjligheter • sprida forskningsresultat och bidra till utvecklingsarbete: genom att föreläsa för syntolkar och utbildare i syntolkutbildningen, hålla populära föredrag för den intresserade allmänheten, delta i seminarier, paneldiskussioner och presentationer för institutioner, myndigheter och intresseorganisationer• skicka in gemensamma forskningsansökningar, formulera nya tvärvetenskapliga projekt över fakultetsgränserna, söka medel för framtida samarbetsprojekt inom FoU• fortsätta att etablera nya kontakter och samarbeten• arbeta med en gemensam populärvetenskaplig publikationI korthet: Vi skapar en mötesplats där forskare, syntolkar, utbildare och användare samverkar kring forskning och utveckling av syntolkning, bildbeskrivning och tillgänglig kommunikation.
AcronymADACOM
StatusActive
Effective start/end date2019/01/012024/06/30

Collaborative partners