The effect of maternal malignancy on fertility, pregnancy, and neonatal outcomes

  • Sabeti Rad, Zahra (PI)
  • Lingman, Göran (Supervisor)
  • Friberg, Britt (Assistant supervisor)
  • Henic, Emir (Assistant supervisor)
  • Källén, Bengt (Researcher)

Project: Dissertation

Project Details

Description

The aim of this thesis is to investigate whether a malignant disease in women increases the risk of fertility disturbances, pregnancy and delivery complications and also of adverse birth outcomes among their infants.
By linkage between six national health registers, we obtained data for all children born in Sweden 1994-2011 and their mothers including information on malignancy diagnosis, method of conception (natural/ART), pregnancies, and health outcomes of the infants.
In Papers I- III we studied the outcomes after a malignancy diagnosis of more than one year before delivery. We found increased risks of fertility disturbance and some pregnancy and delivery complications among these women. We also saw an increased risk of preterm birth and low birth weight among their infants and as a result of this an increased risk of neonatal morbidity. No increased risk of malformation was found after a history of malignancy. However, an increased malformation risk was seen after IVF and previous maternal malignancy.
In Paper IV the focus was on women and their infants with a malignancy close to or during pregnancy. We observed a high incidence of prematurity and neonatal morbidity, especially when the malignancy was diagnosed during the second and third trimesters. An increased risk was also seen of relatively mild malformations after maternal malignancy within six months prior to pregnancy or during the first trimester.
In conclusion, it is important that these women receive adequate information about potential risks but also reassurance from clinicians who provide counseling. During their pregnancies additional surveillance is possibly required.

Layman's description

Fler kvinnor överlever numera cancer tack vare bättre cancerbehandlingar. För många av dessa kvinnor är det av stor betydelse att kunna bli gravida senare i livet. Flera studier har visat att bevarad fortplantningsförmåga och eventuella risker med barnaskaffande efter genomgången behandling är högt prioriterad hos botade cancerpatienter.
Avhandlingen undersöker påverkan av cancer på kvinnans fortplantningsförmåga, hos kvinnor som har lyckats uppnå graviditet, samt eventuella risker under graviditet, förlossning och även påverkan på avkomman. Vi har undersökt alla barn födda i Sverige mellan 1994 och 2011. Genom att hämta information från olika register har vi identifierat förlösta kvinnor som har haft cancer. I studie I-III har vi inkluderat kvinnor som har haft cancer senast ett år före förlossning. I studie IV har vi koncentrerat oss på kvinnor som har haft cancer inom sex månader före eller under graviditeten.
I den första studien har vi fokuserat på dessa kvinnors fortplantningsförmåga och risker under deras graviditet och förlossning. Resultaten har visat en ökad risk för nedsatt fortplantningsförmåga och ökat behov av att använda provrörsbefruktning. Dessutom har det observerats en viss ökad risk för ett antal graviditets- och förlossningskomplikationer samt ökad risk för att genomgå kejsarsnitt.
I den andra studien har vi analyserat risker för barn till kvinnor med genomgången cancer, både i samband med förlossning och sjuklighet under första levnadsdagarna samt barnadödlighet. Vi har noterat en ökad risk för förtidsbörd, lägre födelsevikt och en del sjuklighet inom första levnadsdagarna hos dessa barn. Studien har inte visat någon ökad risk för barnadödlighet inom denna grupp.
I den tredje studien har vi fokuserat på missbildningsrisken hos barn till kvinnor med genomgången cancer. Ingen ökad risk för missbildning har kunnat påvisas hos dessa barn. Det är känt sedan tidigare att provrörsbefruktning är kopplat till en något ökad risk för missbildning hos barnet. Den risken noterades även i denna studie och risken ökade ytterligare hos barn till kvinnor som både haft cancer och har gjort provrörsbefruktning.

I den fjärde studien har vi undersökt risk för förtidsbörd, sjuklighet under första levnadstiden och missbildningar hos barn till kvinnor som har haft cancer inom sex månader före graviditeten eller under graviditeten. Vi har funnit en kraftigt ökad risk för förtidsbörd med ökad sjuklighet under första levnadstiden hos dessa barn. De flesta av dessa förtidsbörder, framför allt när mammans cancer var diagnostiserad efter tredje graviditetsmånaden, var orsakad av tidig igångsättning, som troligtvis skett på grund av att mamman skulle påbörja cancerbehandling. Hos gruppen som hade fått cancer inom sex månader före graviditeten och under första tre graviditetsmånaderna fanns det dessutom en lätt ökad risk för framför allt mildare former av missbildningar.
Utifrån tidigare data och våra resultat är det av stort betydelse att sjukvården tidigt ger dessa kvinnor information kring negativ påverkan av cancer på deras fortplantningsförmåga. De ska därför tidigt, innan någon behandling startas, remitteras till en fertilitetsläkare för samtal och om möjligt genomgå fertilitetsbevarande åtgärd.
När det gäller konsekvenser under deras graviditet och för deras barn är det framför allt sjukvården som behöver vara observant för vissa ökade risker under dessa kvinnors graviditet för att utifrån de data som finns ta ställning till eventuell extra graviditetsövervakning hos en del av dessa kvinnor. Sammanfattningsvis har studierna ändå visat att för de flesta av dessa kvinnor och deras barn går det bra under graviditeten och sjukvården kan ge dem lugnande besked, framför allt med avseende på missbildningar, vilket dessa kvinnor enligt tidigare studier oftast oroar sig för.
Kvinnor som får cancer under graviditeten möter mycket svåra beslut och handläggning av cancer under en graviditet är en stor utmaning för sjukvården. Att under dessa omständigheter ta de bästa besluten med hänsyn till risker både för mamman och barnet kräver en grupp av experter från olika specialiteter. Kvinnorna behöver mycket stöd och information.StatusFinished
Effective start/end date2013/09/102017/05/19