Transition to Cloud Sourcing - Innovation and Competitive Advantage

 • Muhic, Mirella (Researcher)
 • Bengtsson, Lars (Supervisor)
 • Holmström, Jonny (Assistant supervisor)
 • Brozovic, Danilo (Assistant supervisor)

  Project: Dissertation

  Project Details

  Description

  Abstract
  Looking into the topic of cloud sourcing, at first glance it might be seen as an off the shelf pay per use service that is easy and fast to adopt for most companies. Although in practice not all companies succeed with cloud sourcing. Previous research shows that cloud sourcing entails risks especially in the adoption phase in terms of security, trust, data loss, and transparency among others. The challenges faced by cloud customers and in specific larger companies are extensive; and can be all but cost effective. Companies that decide to cloud source need to understand that it is not only a service delivery model, but also perhaps a long term business relationship that can offer benefits beyond the cloud basics (scalability, cost reduction, flexibility). To address these complex challenges, more research is necessary on the barriers to cloud sourcing, capabilities to overcome these barriers and stay in the cloud successfully. The research purpose is to investigate cloud sourcing from the firm client perspective, more specifically the transitioning process from traditional IT outsourcing to cloud sourcing, i.e., the barriers to continuance of cloud sourcing, how cloud sourcing triggers innovation capabilities and its implications for competitive advantage. This is done in order to contribute to the business and management research knowledge of cloud sourcing.
  The research is qualitative including interviews, observations and text analysis, based on three studies and reported in five appended papers. The first study is a state-of-art literature review on cloud sourcing phenomenon. Subsequent studies were based on empirical investigations. The second study identified sourcing motives behind sourcing decisions based on a pilot study. The third study expanded those findings through two case studies with cloud customer companies and other cloud partners involved in cloud sourcing relationships.
  The cloud continuance process is argued to be a stage-based model enabling different types of innovations implicating various levels of competitive advantage, e.g., depending on how the cloud customer together with the other partners in cloud sourcing manages to develop the business relationship development process. Findings in this research suggest that dynamic capabilities in different forms can sense, seize and transform cloud sourcing into innovations and affect competitive advantage in the long run through new business models, market expansion, and new services. From a practical perspective the research can inform managers about common implementation problems when transitioning to cloud sourcing, and help them prepare for this process.

  Layman's description

  Digitaliseringen är en revolutionerande samhällsutveckling, en ny epok som är här för att förändra och stanna för sättet företag arbetar på, organisera sig och utvecklas. Detta speglas givetvis även i övriga samhällsstrukturer där vi ser en allt mer internetuppkopplad verklighet oberoende av tid och rum. Ett av mina caseföretag WasteHeroes har system för att identifiera besökare, avfallsmängd och en uppkopplad smart våg ute på sina anläggningar som är helt molnbaserade. Molnet utgör grunden i den digitala utvecklingen och Internet of Things.
  Vad är då det här molnet? Molnet kan beskrivas som en server eller en grupp resurser på internet varifrån man som användare kan nå sina dokument och filer från mobil, dator eller surfplatta under förutsättning att det finns tillgång till internet. Det innebär att man enkelt kan dela filer med andra och därmed underlätta samarbete genom att flera personer arbetar i samma fil eller system i realtid. Back-up på filer sker automatiskt. Delar av ett nätverks resurser, eller till och med hela nätverk kan flyttas ut på nätet och hanteras av ett annat företag. Ofta handlar det om informationssystem som tidigare har varit installerade på datorn, men som flyttas till molnet för att istället köpas som tjänst baserat på hur mycket den används. För mindre företag och start ups som inte har möjlighet att ha egen IT-personal och IT-utrustning kan molnet vara smidigt. Större företag drar nytta av molnet i första hand i att dra ner på IT-administration och därmed krav på att hantera mjuk och hårdvara internt.
  Däremot är det en sak att prata om att anamma molnet och en helt annan att faktiskt flytta sina interna IT-system till molnet. Inte alla företag lyckas med att cloud sourca. I motsats till vad många tror handlar det inte enbart om tekniska utmaningar. Att cloud sourca innebär att man ingår i en relation med flera olika molnleverantörer eller partners. Eftersom cloud sourcing kan vara svårare för stora företag med komplex IT- infrastruktur då det är en stor risk att flytta alla system till molnet (data kan gå förlorad, information kan läcka ut etc), är det viktigt att relationen mellan molnpartners fungerar. Cloud sourcing utgör därför även en strategisk och organisatorisk utmaning, men ger också möjligheter till innovationer, som den här avhandlingen fokuserar på. Avhandlingens resultat pekar på att cloud sourcing kan leda till innovationer med implikationer på företags konkurrenskraft.
  Vidare ser vi att digitaliseringen driver även industriell produktion mot att bli allt mer internetuppkopplad i vad som kallas ”Industry 4.0”. Där olika produktionsenheter kan kommunicera med varandra i realtid och därmed anpassa produktionen efter situation. Det blir en mer dynamisk produktionsmiljö där alla internetuppkopplade enheter kan kommunicera med varandra, kommunicera med människor, agera och rapportera. Mitt andra caseföretag Quos utnyttjar detta genom att erbjuda molnbaserade tjänster som övervakar och styr industriföretags produktionsutrustning.. Att använda molnet, eller som det kallas i denna avhandling, att cloud sourca har blivit allt ,mer vanligt. Bortsett
  12
  från de grundläggande fördelarna (kostnadsfördelar, flexibilitet och skalbarhet) kan cloud sourcing vara en förutsättning för att utveckla innovationer, t ex nya tjänster, nya affärsmodeller och att nå nya marknader som kan ge företaget konkurrensfördelar. Detta har också drivit organisatoriska, strukturella och kulturella förändringar där nya chefsroller skapas så som Chief digital officer (CDO), IT får en mer strategisk och affärsutvecklande roll, IT-avdelningen kommer närmre företagsledningen, aktivt samarbete med olika cloud sourcing partners samt att företagsledningen måste hålla sig a’jour om utvecklingen i molnet och dess möjligheter.
  Därför är det avgörande för företag att inte bara klara av övergången till cloud sourcing för att ha kvar sin position på marknaden, utan även för att kunna utnyttja innovationsmöjligheter i samband med skiftet till cloud sourcing. Innovationer som bygger på att företag utnyttjar dynamiska förmågor genom att ha en företagsledning som förstår sig på skiftet vi står inför och inser rollen som cloud sourcing kan ha i att nå kortsiktiga och långsiktiga konkurrensfördelar. Den här avhandlingen handlar just om företags utmaningar och möjligheter vid skiftet från traditionell IT outsourcing till cloud sourcing. Alltså, vilka barriärer som kan uppstå i cloud sourcing som påverkar ett företags möjligheter att dra nytta av dess fördelar. Hur dessa barriärer kan undgås för att komma till nivån där innovationer skapas i samarbete med alla involverade aktörer över tid. På lång sikt även hur potentiell konkurrenskraft kan uppnås. Exempel på en barriär att ledningen på det cloud sourcande företaget saknar en vision och strategi för hur denna övergång ska ske, vilka möjligheter som cloud sourcing kan ge samt hur dessa kan uppnås och utvecklas vidare.
  För en framgångsrik implementering av cloud sourcing behöver företag beakta dessa barriärer och utveckla en plan för att hantera dem. Avhandlingen visar att om de lyckas med detta ökar möjligheterna för olika typer av innovationer. Detta inkluderar till exempel nya tjänster och produkter gentemot kunder, inträde på nya marknader samt utveckling av affärsmodellen. En effekt av en framgångsrik innovationsutveckling i molnet kan ge konkurrenskraft på lång sikt.
  Denna avhandling har studerat cloud sourcing utifrån ett process perspektiv, utveckling av affärsprocesser i molnet, utveckling av affärsprocess relationer, skapandet av innovationer och potentiell konkurrenskraft. Då cloud sourcing är ett växande forskningsområde med ständig teknikutveckling, krävs fler studier som skapar en djupare förståelse för denna problematik. I avhandlingen poängteras behovet av fler empiriska studier. Ett specifikt område är skiftet av IT-organisationens roll som stödfunktion till att få en strategisk roll.
  StatusNot started