Project Details

Description

Befolkningen ökar i tätorter och det finns ett tydligt behov av förtätning av
städerna och effektivare markanvändning. EU rekommenderar förtätning som
strategi för att skapa hållbara städer. Kommuner och landsting i ÖKSområdet
är samtidigt uttalat nollvisioner vad gäller användning av
jordbruksmark, något som gör att frågor om förtätning prioriteras högt. Detta
medför att det blir högre bullernivåer vilket ställer nya krav på byggnader
och stadsplanering så att tysta miljöer kan skapas. På grund av höga
bullernivåer är det idag svårt att bygga bostäder på många centrala platser i
städerna så att regelverkens krav och gränsvärden kan uppnås. Stora områden
med mark i anslutning till vägar och järnvägar, som nu är buffertzoner, kan
bli bebodda i framtiden.

En hållbar, insiktsfull förtätning av den byggda miljön ställer krav på val av
material och konstruktionsegenskaper inom byggbranschen, där akustiska
och dynamiska komfort integreras i beslutsanalys och byggprocesser. Och att
denna integration sker i samspel mellan alla aktörer och intressenter;
byggherre, entreprenörer, konsulter och de boende. Detta ger det rationella
motivet för projektets tre aktiviteter BULLER OCH VIBRATIONER I EN
FÖRTÄTAD STAD, PRODUKTER OCH TEKNISKA LÖSNINGAR PÅ
VÄG MOT IMPLEMENTERING och PROCESSER, SAMVERKAN OCH
PRODUKTION. Dessa tre verksamheter kompletterar varandra i ambitionen
att förbättra buller- och vibrationsmiljön i stadsmiljön, och därmed sträva
mot Brundtlandrapportens visioner av social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet.
StatusFinished
Effective start/end date2016/01/012018/12/31

Collaborative partners

 • Lund University (lead)
 • Aalborg University
 • Aarhus University
 • SP Swedish National Testing and Research Institute
 • COWI A/S

Funding

 • Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure
 • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
 • SDG 12 - Responsible Consumption and Production

UKÄ subject classification

 • Civil Engineering
 • Construction Management
 • Geotechnical Engineering
 • Other Civil Engineering