Utvecklande av metodik för planering av ny tillgänglighet

Project: Commissioned research

Project Details

Description

Tillgänglighet har blivit ett centralt begrepp i transportpolitiken. Begreppet har dock kommit att bli alltmer mångfacetterat och det förekommer en rad olika definitioner. Tillgänglighet anses bestå av tre olika delkomponenter: transportsystemet, markanvändningssystemet samt individen, där interaktionen mellan dessa tre delar anses väsentlig. Tillgång till informations- och kommunikationsteknik (IKT) anses nu vara betydande för tillgänglighet till vardagliga aktiviteter. Tillgång till IKT, tillsammans med transportsystemet och markanvändningssytemet, kan ses både som möjliggörare av ekonomiska och sociala aktiviteter, men kräver också resurser och kan även i sin tur skapa negativa externa effekter.

Generellt råder en snabb digitalisering av våra transportsystem där den så kallade digitala tillgängligheten kan komma att få en allt mer betydande roll. Det kan här handla om fysisk mobilitet som ersätts av en digital, eller virtuell, mobilitet. Inte minst har rådande pandemi inneburit att alltfler människor som har möjligheten arbetar på distans, virtuella möten har för många kommit att bli ett normalt inslag i vardagen. Informationstekniken (IT) har här en viktig roll för med exempelvis vilken lätthet invånarna ska kunna finna ett lämpligt färdmedel. Det finns dock så kallade digitala klyftor som kan stärka, snarare än minska, de socioekonomiska klyftorna. Sådana klyftor kan påverka möjligheterna till att nyttja vissa färdmedel, som i sin tur kan påverka möjligheterna till att delta i viktiga vardagliga aktiviteter.

Mot denna bakgrund har det identifierats ett behov av att lyfta tillgängligheten till platser, varor och tjänster utifrån ett bredare perspektiv och angreppssätt. Tillgängligheten som det utgås från i detta fall handlar om möjligheter (och med vilken lätthet det är möjligt) att tillgodose människors behov av tillgänglighet till platser, varor och tjänster. Det kan här handla om både en fysisk och virtuell mobilitet som skapar en ny form av tillgänglighet. Syftet med projektet är att skapa en överblick över området ny tillgänglighet inkluderande en beskrivning av effektsamband och utmaningar/risker för olika typer av tillgänglighet. Vidare skall projektet utveckla en metodik som kan implementeras i den kommunala planeringen både i den operativa hanteringen av tillgänglighet liksom i planeringen av den.

De valda metoderna för informationsinsamling i detta projekt ämnar komplettera varandra och ska bidra till en bred och djup förståelse för hur ny tillgänglighet och digitaliseringen kan hanteras i Sverige och vilka utmaningar och möjligheter som finns för en framgångsrik implementeringsprocess.
Short titleNy tillgänglighet
StatusFinished
Effective start/end date2021/01/112023/06/19