Utveckling och utvärdering av neuropsykologiska test avseende koncentrations- och uppmärksamhetsfunktioner

Project: Research

Project Details

Description

Senare års internationella forskning har pekat på behovet av att utveckla nya metoder som på
ett objektivt sätt kan mäta koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter hos barn och
ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Våra studier avser dels att utveckla och
kliniskt utvärdera datoriserade testinstrument, dels att undersöka korttids och långtidseffekter
av olika behandlingsinsatser samt att undersöka samband med andra kliniska variabler.
StatusNot started

UKÄ subject classification

  • Psychiatry