Andlighet, mångfald, skola. Föreläsning vid seminariet Barnens Rätt till Andlighet, Barnrättsakademin, Örebro universitet (fullängdstext)

Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

253 Downloads (Pure)

Abstract

Denna text lägger an ett skolperspektiv på frågeställningar kring barns andlighet och fokuserar särskilt den framväxande mångkulturella skolan. Diskussionen kommer därför inledningsvis undvika ordet "andlighet" och snarare kortfattat uppmärksamma (vad som idag heter) religionskunskapen och dess ställning i svensk skola under 1900-talet. Efter detta diskuteras skolan som en plats definierad av å ena sidan ett senmodernt andligt vacuum och å andra sidan kulturell mångfald. Detta väcker frågor om vilka slags didaktiska utmaningar dagens lärarkår står inför, i synnerhet på religionsundervisningens område. Slutligen återknyter diskussionen till frågan om barns och ungdomars andliga utveckling och hur man i min mening bör förhålla sig till religionsämnet i mångfaldens skola. Kan vi sluta oss till någonting angående andlighetens plats i skolan, utifrån de perspektiv på religionsämnet som presenterats?
Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2008
Externally publishedYes

Cite this