Användning av CEQ:s TM-skala för projektbaserade kurser

Damien Motte, Håkan Eftring, Katarina Elner-Haglund, Kirsten Rassmus-Gröhn, Anders Sjögren, Lise Jensen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceedingpeer-review

8 Downloads (Pure)

Abstract

Skalan Tydliga mål (TM) i Course Evaluation Questionnaire (CEQ, en kursutvärderingsenkät som ges vid Lunds Tekniska Högskola), mäter hur väl lärarna kommunicerar kursens lärandemål och vad de förväntar sig att studenterna ska prestera för att uppfylla lärandemålen. Projektbaserade kurser har en form av examination – pro- jektet – som inte är vanlig för studenterna och där tydlighet har en särskild vikt. Projektbaserade kurser har ofta ett sämre betyg för TM-skalan än andra kurser, vilket indikerar att stu- denterna oftare känner sig osäkra på vad de förväntas leverera och hur deras projekt kommer att bedömas.

Flera orsaker till dessa osäkerheter har tidigare identifierats och i denna studie har sambandet mellan dessa orsaker och omdömena på TM-skalan undersökt. För detta syfte byggdes en ”osäkerhetsskala” (OS); ett aggregerat mått av osäkerheten studenterna upplever p.g.a. dessa orsaker. Resultaten visar att det finns en stark korrelation mellan OS och TM-skalan för de tre kurser som ingick i studien.

I studien undersöktes även om studenternas individuella at tityd mot och hantering av osäkerhet påverkar deras svar till TM-skalan. För detta användes en kort version av instrumen- tet Uncertainty Response Scale (URS). Ingen korrelation mel- lan URS och TM-skalan och mellan URS och OS hittades.
Original languageSwedish
Title of host publicationLTHs 11:e Pedagogiska inspirationskonferens
PublisherLunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola, Genombrottet
Pages9-12
Number of pages4
Publication statusPublished - 2021
EventLTH:s 11:e pedagogiska inspirationskonferens, 2021 - Lund, Sweden
Duration: 2021 Dec 92021 Dec 9
https://www.lth.se/cee/lths-pedagogiska-inspirationskonferens/proceedings-2021/

Publication series

NameProceedings från LTH:s Pedagogiska inspirationskonferens
PublisherLunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola, Genombrottet
ISSN (Print)2003-377X
ISSN (Electronic)2003-3761

Conference

ConferenceLTH:s 11:e pedagogiska inspirationskonferens, 2021
Country/TerritorySweden
CityLund
Period2021/12/092021/12/09
Internet address

Subject classification (UKÄ)

  • Pedagogical Work

Free keywords

  • Course experience questionnaire
  • CEQ
  • SoTL

Cite this