Att leda i kommunal eller privat regi - finns det några skillnader

Carina Beckerman

Research output: Book/ReportReportResearch

54 Downloads (Pure)

Abstract

Det övergripande syftet i denna studie är attjämföra och analysera skillnader och likheter mellan att leda i kommunal och icke-kommunal regi för rektorer i gymnasieskolan och enhetschefer för äldreboenden. Ambitionen ärockså att beskriva hur kraven fördessa två chefskategorier har förändratssedanbörjan av 1990-talet samt vad i omvärlden som för närvarande påverkar deras situation som ledare och chefer. Studien fokuserar på ledarskap och undviker frågor om vinst, effektivitet och produktivitet. Den följer i spåren på en rad studier som undersökthur kraven på ledare förändras i takt med samtida förändringar i samhället, i detta fall inom skolans och äldrevårdens värld. Studien baseras påintervjueroch analyseras inom ett ramverk konstruerat av ledarskapsteorier. Studiens resultat indikerar att det finns skillnadermellan att varachef i en kommunal eller icke-kommunalverksamhet. Skillnadernabestår av med vilken snabbhet beslut kan genomföras, tillgång till resurseroch hur cheferna behandlas av media. Både rektorer och enhetschefer för äldreboenden påverkas av liknande förändrade kravbilder såsomökad administration, alltfler arbetsuppgifter, mångfald, ifrågasättande av allmänheten och ekonomiskt tänkande. Påtagligt är också rektorers upplevelse av attdepåläggs fler och fler arbetsuppgifter.Såväl skola somvård och omsorg är aktuella politikområden och reformtakten ställer fler och fler krav på både rektorer och enhetschefer för äldreboenden. Mobbningochsociala problem är andra centrala omvärldsfaktorer som påverkar situationen för de berörda ledarna och tartid ifrån det som både rektorer och enhetschefer för äldreboenden egentligen vill arbeta med. Förhoppningenär att denna studie ska bidra till att skapaförståelse för hur komplex arbetssituationen ärför dessa chefer. Rapporten riktar sig till andra som är intresserade av skolans värld och äldrevården och som vill forska vidare om skillnaderna mellan ledarskap inom kommunal och icke-kommunal verksamhet.
Original languageSwedish
Number of pages48
Publication statusPublished - 2014
Externally publishedYes

Publication series

NameKEFUs skriftserie
PublisherKEFU Skåne. Ekonomihögskolan Lunds universitet
No.2014:1
ISSN (Print)1102-8483

Subject classification (UKÄ)

  • Business Administration

Cite this