Beständiga förändringar av säkerhetskulturen

Research output: Book/ReportReportResearch

135 Downloads (Pure)

Abstract

Säkerhet är dynamiskt och speciellt så i komplexa säkerhetskritiska verksamheter. När olyckor och incidenter är sällan förekommande i säkerhetskritiska verksamheter kan det ske en långsam och naturlig erosion av säkerhetsmedvetandet och en organisations beteenden kan börja driva mot säkerhetsmarginalerna. Säkerhetskulturen ses som en stark motriktad kraft i ett sådant händelseförlopp. Att organisationer utvecklar en ‘mindful’ kultur där medarbetare uppmärksammar det oförutsedda, identifierar potentiella säkerhetsproblem och lär sig av tidigare erfarenheter är en viktig egenskap. För att kunna arbeta bort svagheter i en säkerhetskultur blir det nödvändigt att initiera och genomföra förändrings- och förbättringsarbete av säkerhetskulturen. Syftet med denna studie har varit att samla in och analysera erfarenheter från genomförda och pågående säkerhetskulturförändringsarbeten avseende att skapa bestående positiva effekter.

Från forskningslitteratur, fallstudier och genomförda intervjuer vid kärnkraftverk kan ett antal aspekter lyftas fram som man funnit viktiga vid förändringsarbete liksom aspekter som man funnit är viktiga för att skapa en god säkerhetskultur.

Säkerhetskultur är ett mångfacetterat begrepp med många bestånds-delar. Aspekter viktiga vid förändringsarbete är engagerat ledarskap för säkerhet, medarbetares delaktighet i planering för säkerhet, motivation för säkerhet och högt risk- och säkerhetsmedvetande. Lärande för säkerhet är en grundläggande hörnsten. En säkerhetskultur upprätthåller god kunskap och kompetens för verksamheten, eftersträvar tydlig kommunikation, och implementerar funktionellt säkerhetshanterings-system.

Analysen och sammanställningen i rapporten av funna viktiga aspekter vid säkerhetskulturförändringsarbete och för att uppnå en god säkerhetskultur belyser följande områden: insikt om behov av förändring och motivation till förändring (förståelse och engagemang); förändringsprocesser och lärande; ledning och ledarskap; kommunikation; beteenden; utbildning, träning och återkoppling ge-nom observation; lärande och rapporterande (system för erfarenhets-återföring); systematiskt arbetssätt och uppföljning av effekter; granskning; säkerhet, entreprenörer och tillfällig personal; samt säkerhetskultur, regler och procedurer.

Forskningslitteraturen visar att det har gjorts väldigt få studier som knyter an till förändringsarbete med avseende att skapa bestående positiva säkerhetskultureffekter. Detta beror bl a på att kontrollerade uppföljningar i en verksamhet är svåra att uppnå när flera förändringar och åtgärder genomförs över tid. En insikt som nåtts i studien är att effektiviteten av denna typ av förändringar och åtgärder ofta är svår att avgöra.
Original languageSwedish
PublisherStrålsäkerhetsmyndigheten
Number of pages73
Volume2014:52
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameSSM 2014:52
Volume2014:52
ISSN (Print)2000-0456

Subject classification (UKÄ)

  • Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Keywords

  • säkerhetskultur
  • förbättringsarbete
  • förändringsarbete

Cite this