BEX1 acts as a tumor suppressor in acute myeloid leukemia.

Oscar Lindblad, Tianfeng Li, Xianwei Su, Jianmin Sun, Nuzhat N Kabir, Fredrik Levander, Hui Zhao, Gang Lu, Lars Rönnstrand, Julhash U. Kazi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

435 Downloads (Pure)

Search results