Bioolja från befintliga kraftvärmeverk-en systemstudie: Sammanfattning av ett forskningssamarbete mellan Lunds Tekniska Högskola, Karlstad universitet och Kraftringen Energi

Lovisa Björnsson, Christer Gustavsson, Malin Pettersson, Pål Börjesson, Peter Ottosson, Jörgen Samuelsson

Research output: Book/ReportReportPopular science

785 Downloads (Pure)

Abstract

Samhällets pågående omställning mot minskade utsläpp av växthusgaser kräver bland annat stora mängder fasta biobränslen och flytande biodrivmedel. Den svenska biobränslepotentialen domineras av bi- och restprodukter från skogen, som sågspån från sågverken och grenar och toppar (sk grot) från avverkning av skog. Att omvandla trä till flytande bränslen med hög omvandlingseffektivitet är utmanande, och kräver kommersialisering av ny och innovativ teknik. Behovet av flytande biodrivmedel i transportsektorn har därför hittills framför allt tillgodosetts genom import. Ett utökat och resurseffektivt utnyttjande av den inhemska potentialen av biomassa från skogen skulle kunna vara en viktig komponent i att nå både målet om ett fossilfritt samhälle och mål om miljömässig hållbarhet och spårbarhet för råvaran.

Kraftvärmesektorn är i stora delar redan fossilfri och hanterar redan idag inhemska fasta bio-bränslen från skogen. I befintliga kraftvärmeverk finns potential för ökad nyttjandegrad av anläggningen, en befintlig infrastruktur för bränslehantering och möjlighet till värmeavsättning i fjärrvärmenät. Detta skapar förutsättningar för att i tillägg till el och värme komplettera med processer för produktion av flytande energibärare från inhemska, spårbara och hållbara biobränslen från skogen.

I denna skrift sammanfattas ett forskningsprojekt där möjligheten att vidareutveckla en befintlig kraftvärmeanläggning genom integrerad produktion av pyrolysolja undersökts. Vi har ställt oss frågor som: Kan vi åstadkomma inhemsk produktion av flytande bränsle från skogsbaserade fasta biobränslen genom att kraftvärmeproduktion kombineras med pyrolysoljeproduktion? Kan detta förbättra konkurrenskraften för kraftvärmeverket vid ett framtida vikande behov av fjärrvärme inom bostadssektorn? Vad innebär möjligheten att bli producent av pyrolysolja både för egen förbrukning och för andra marknader som transportsektorn, för kraftvärmeverket och för klimatet?
Original languageSwedish
Place of PublicationLund, Sweden
PublisherMiljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet
Commissioning bodySwedish Energy Agency
Number of pages20
EditionRapport 123
ISBN (Print)978-91-86961-49-7
Publication statusPublished - 2021 Jun

Subject classification (UKÄ)

  • Energy Systems
  • Bioenergy
  • Student award

    Pettersson, Malin (Recipient), 2022 May 12

    Prize: Prize (including medals and awards)

    File

Cite this