Blended learning för utveckling av lärarkompetens

Research output: Book/ReportReportResearch

235 Downloads (Pure)

Abstract

Vad är blended learning? Hur kan lärares kompetens inom blended learning utvecklas? Och hur kan blended learning i sin tur främja utvecklingen av pedagogisk kompetens? I denna rapport redovisas det pedagogiska utvecklingsprojektet Blended learning för utveckling av lärarkompetens som belyser och diskuterar dessa frågor. Projektets avsikt har varit att utveckla, introducera och analysera effekterna av en fördjupad satsning på digital kompetens inom högskolepedagogisk utbildning, med det övergripande syftet
att undersöka och skapa förutsättningar för lärares kompetensutveckling inom blended learning. Med naturvetenskapliga fakultetens introducerande högskolepedagogiska kurs som utgångspunkt har projektet genomförts i samarbete mellan tre av universitetets pedagogiska enheter, AHU, Genombrottet och PLUS.

Denna rapport redovisar resultatet av tre delprojekt:
• Filmade föreläsningar i högskolepedagogik
• Workshop om omvänt klassrum
• Effekter på undervisning och lärande

Det första delprojektet har resulterat i en uppsättning filmade föreläsningar som
behandlar olika högskolepedagogiska begrepp och teman. Det andra delprojektet har utvecklat en workshop, som en modell för hur omvänt klassrum (flipped classroom) – och i vid bemärkelse blended learning – i teori och praktik kan introduceras inom högkolepedagogisk utbildning. Det tredje delprojektet har följt upp de båda första, genom att undersöka effekterna av att integrera filmer och workshop i en högskolepedagogisk kurs.

En analys av deltagarnas rapporter från denna kurs visar, tillsammans med enkät- och intervjusvar, hur majoriteten av kursdeltagarna planerar att använda blended learning i sin egen undervisning, och hur de motiverar sina planer med underbyggda reflektioner kring hur detta kan främja studenternas lärande. Resultatet som helhet visar därmed hur blended learning kan integreras och tränas i högskolepedagogisk utbildning, samt hur och för vilka mål och syften juniora lärare planerar att använda undervisningsformerna. I några fall handlar lärandemålen, förutom om ämnet som sådant, också om generella färdigheter. Dessa fall belyser hur generell färdighetsträning med hjälp av blended learning kan integreras i ämnesstudierna – något som högskolepedagogisk forskning har visat gynnar både det ämnesmässiga och generella lärandet.

En annan aspekt som har framhållits i tidigare studier är vikten av gemensamma
strategier för utveckling av generella kompetenser. Dessa strategier förutsätter
samverkan mellan utbildningens lärare. Samtidigt som kollegial samverkan utgör ett av de främsta kännetecknen på kvalificerat akademiskt lärarskap (scholarship of teaching and learning) kan den, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, bidra till lärares professionella utveckling – såväl för individen som lärarlaget. Blended learning skulle kunna vara en utgångspunkt för sådan kollegial samverkan, där strävan mot gemensamma mål skapar förutsättningar för nytänkande, utveckling och spridning av kunskap inom gruppen. Vi vill därför framhålla de möjligheter som blended learning erbjuder att genom informerad pedagogisk diskussion, med syfte att utveckla pedagogiska strategier, verktyg och resurser, bidra till förnyelse och utveckling av högre utbildning.

Som alternativ till denna sammanfattning kan projektet även presenteras i form av en haiku.

Mångfaldens pensel
målar kunskapens färger
Frammanar tanken
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherNaturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Number of pages46
ISBN (Electronic)978-91-983907-3-5
ISBN (Print)978-91-983907-2-8
Publication statusPublished - 2018 Dec 10

Subject classification (UKÄ)

  • Learning

Cite this