Den offentliga ekonomen: En svårbestämd multikonstnär

Research output: Book/ReportReportResearch

26 Downloads (Pure)

Abstract

Under de senaste tjugo åren har offentlig sektor blivit alltmer präglad av New Public Management (NPM). Såväl beskrivningar som konkretiseringar av NPM varierar men två drag återkommer som gemensam nämnare; dels att offentlig sektor har närmat sig den privata i sättet att styra och organisera verksamheten, dels att betoningen har skiftat från ansvar för processer till ansvar för resultat.
Med resultatorienteringen följer sökandet efter en optimal relation mellan verksamhet och resurser, en ekonomisk rationalitet som skildras i företagsekonomins språk och modeller. Därför är ekonomens roll i den offentliga sektorn självskriven. Eller borde vara... Hur ser rollen ut idag?
Rollen för ekonomen är inte en utan många. Inom offentlig sektor finns uppskattningsvis sju tusen tjänster som kallas ekonom, drygt hälften i kommuner, landsting och regioner, resten i statliga myndigheter. Hur ser alla dessa ekonomer på sitt arbete, sitt ansvarsområde och möjligheten att påverka? I rapporten presenteras det omfattande material som samlats in genom 2014 års ekonomenkät i offentlig sektor.
Upplever ekonomen att organisationens måluppfyllelse mäts på ett korrekt sätt med de mått och kriterier som används? Och stämmer organisationens värderingar överens med hens egna? Vilka förväntningar har ekonomen på den egna rollen inför framtiden? För att visa skillnader och likheter bryts svaren på frågorna ned med hjälp av ett antal bakgrundvariabler – sektor, kön, erfarenhet och befattning. Dessutom görs jämförelser med tidigare studier.
Slutsatsen av studien är att ekonomen saknar en tydlig organisatorisk identitet vilket orsakar frustration. Rollen och funktionen är långt från självklar, den behöver definieras. En väg att gå är standardisering genom certifiering, en annan situationsanpassade kontrakt genom dialog. Rapporten ger ett bidrag till en pågående diskussion om tydliggörande av ekonomens roll i syfte att både ge större verksamhetsnytta för organisationen och högre tillfredsställelse åt den kvalificerade ekonomen.
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
Number of pages94
Publication statusPublished - 2016 Sep 17

Publication series

NameKEFU:s skriftserie
PublisherKEFU Skåne. Ekonomihögskolan Lunds universitet
No.2016:5
ISSN (Print)1102-8483

Subject classification (UKÄ)

  • Public Administration Studies
  • Business Administration

Cite this