Design och designprocess för en hållbar arbetsmiljö: en utvärdering av projektet Skåne i god form II. Ett samarbetsprojekt mellan LO-distriktet i Skåne, SVID och Svenska ESF-rådet

Marie Jedemark

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Utgångspunkten för projektet Skåne i god form II har varit de problem på arbetsmarknaden som kan relateras till arbetsmiljön och som resulterar i hög sjukfrånvaro och svårigheter att behålla och nyrekrytera arbetskraft. Projektet har syftat till att skapa möjligheter för de anställda att tillsammans med designer granska sin egen arbetsmiljö och de arbetsuppgifter man har och utarbeta förslag på hur arbetsmiljön kan förändas för att göra den mer attraktiv och tillgänglig för både män och kvinnor. En bärande idé i projektet har varit att de anställda har kunskaper och idéer som kan och bör tillvaratas på arbetsplatsen.

Skåne i god form II är ett projekt som initierats och genomförts i samarbete mellan LO-distriktet i Skåne och SVID (Stiftelsen Svensk Industri Design) och som delfinansierats med medel från Europeiska socialfondens program Växtkraft Mål 3. Anställda på två kvinnodominerade arbetsplatser, en förskola och en försörjningsenhet på ett sjukhus, har deltagit i projektet. Hur projektdeltagarna arbetat med projektet, vilka resultat som nåtts och vilket lärande och utveckling som möjliggjorts är tre centrala frågor som lyfts fram i denna utvärdering. Utvärderingen bidrar till att visa på effekter av ett arbetsmiljöarbete och skapa förståelse för vad som händer i och kring ett projekt som syftar till att förbättra arbetsmiljön med fokus på jämställdhet.
Original languageSwedish
PublisherPedagogiska institutionen, Lunds universitet
Number of pages63
Volume88
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NamePedagogiska rapporter
Volume88
ISSN (Print)0348-369X

Subject classification (UKÄ)

  • Educational Sciences

Free keywords

  • designprocess
  • design
  • arbetsmiljö
  • jämställdhet

Cite this