Digitala strategier för att hantera relationen mellan arbete och övrigt liv

Ann Bergman, Calle Rosengren, Kristina Palm

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Det här kapitlet fokuserar på relationen mellan arbetsliv och övrigt liv och ett antal digitala strategier som används för att hantera denna. Tidigare forskning har visat att kvinnor i jämförelse med män möter en större utmaning i hanterandet av denna gränsdragning, givet att kvinnor, traditionellt sett, har haft ansvaret för barn samt utfört mer av det obetalda arbetet i hemmet (Hochschild & Machung 2012). Kapitlet belyser denna gränsdragningsproblematik med ett specifikt fokus på hur den tar sig uttryck i samband med användandet av informations- och kommunikationsteknologi (IKT). De digitala gränshanteringsstrategierna kan förstås utifrån ett aktörsorienterat synssätt med fokus på individen, dennas intentioner och personliga preferenser. De kan även förstås utifrån ett strukturellt synsätt med fokus på strukturella villkor inom arbetsliv och privatliv. Kapitlet belyser hur aktör och struktur samverkar genom att presentera resultat från en kvalitativ studie av anställda inom industrin.
Original languageSwedish
Title of host publicationAtt arbeta för lika villkor: Ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation
EditorsBritt-Inger Keisu
PublisherStudentlitteratur AB
ISBN (Print)9789144135045
Publication statusPublished - 2020

Subject classification (UKÄ)

  • Social Psychology

Cite this