Elstatistik som energitjänst. Fokus på hushållskunder

Peter Matsson

Research output: ThesisLicentiate Thesis

Abstract

Sedan avregleringen av den svenska elmarknaden infördes 1996 har en rad nya tjänster inom branschen utvecklats medan andra har försvunnit. Syftet med denna studie är att redogöra för hur tjänsteutbudet på elmarknaden har ändrats från avregleringens början fram till i dag samt karakterisera energitjänsten "Elstatistik" från följande tre huvudperspektiv: kundens perspektiv, företagets perspektiv, energieffektiviseringsperspektiv. För att få en helhetsbild över utbudet av energi- och mervärdestjänster har två undersökningar genomförts. Den första påbörjades i september 1999 och har fortlöpt till och med januari 2000. Undersökning nummer två utfördes som en enkät och genomfördes under slutet av år 2001. Resultaten visar att i oktober 2001 var energirådgivning, "Grön el" och bredband de mest erbjudna tjänsterna till hushållskunder. När det gäller mer energirelaterade tilläggstjänster är Energirådgivning vanligast, precis som 1999. Elstatistiktjänster har ökat. Ungefär vart tredje av de tillfrågade elbolagen tillhandahöll hushållskunderna denna tjänst. En Internetbaserad statistiktjänst undersöktes i en fältstudie. Försöksgruppen utgjordes av ett 90-tal hushåll - villakunder till elbolaget Skånska Energi AB i Södra Sandby, en mil öster om Lund, som erbjudits statistiktjänsten kostnadsfritt. Med enkäter, intervjuer och mätdataanalys har hushållens användning av tjänsten och tjänstens inverkan på elförbrukningen registrerats och studerats. Av enkätsvaren framgår det att knappt 40% av kunderna har använt tjänsten. Majoriteten av användarna uppgav sig ha ett behov av statistik men få var villiga att betala för tjänsten. Det går inte att statistiskt sett slå fast huruvida statistiktjänsten har bidragit till att sänka elförbrukningen eller inte. Intervjuer visar dock att vissa hushåll har blivit mer energi-medvetna genom att använda statistiktjänsten. Studiens skala och korta tidsperiod gör att inga generella slutsatser kan dras men med bredare dataunderlag från nya test kan generaliserbara resultat erhållas.
Original languageEnglish
QualificationLicentiate
Awarding Institution
  • Efficient Energy Systems
Supervisors/Advisors
  • [unknown], [unknown], Supervisor, External person
Publication statusPublished - 2001

Subject classification (UKÄ)

  • Energy Engineering

Cite this