Etnicitet i ungdomsvården – förslag till fortsatt värdegrundsarbete

Goran Basic

Research output: Working paper/PreprintWorking paper

Abstract

Detta utkast utgör en redovisning av ett uppdrag som jag fick av Forsknings- och utvecklingsenheten vid Statens institutionsstyrelse (SiS). Uppdraget bestod i att, under en tvåmånadersperiod (april och maj 2009), granska och urskilja etnicitetsmarkörer i det empiriska material som samlats in under intervjuer och möten med aktörerna i ett samarbetsprojekt i ungdomsvården (MVG-projektet). Tanken var att studien skulle ge några förslag på strategier i det fortsatta värdegrundsarbetet inom SiS.

I detta utkast analyseras muntliga etnicitetsgestaltningar hos olika aktörer i ungdomsvården. Undersökningen uppmärksammar etniciteten när den uttrycks verbalt och icke-verbalt, hur den uttrycks samt i vilka situationer kategoriseringar synliggörs implicit eller explicit.

Studiens syfte är: att analysera när och hur etnicitet aktualiseras genom kategoriseringar i ungdomsvården, att uppmärksamma hur dessa kategoriseringar markeras samt påvisa hur berättarens egna etniska identitet formas och upprätthålls genom olika markeringar.

Rapporten bygger på 109 intervjuer som genomförts med olika aktörer i ungdomsvården samt de fältanteckningar jag fört i anslutning till de olika mötena, spontana samtal före och efter intervjuerna, och i anslutning till besöken på de olika institutionerna, arbetsplatserna, mm.
Original languageSwedish
Number of pages76
Publication statusUnpublished - 2009

Subject classification (UKÄ)

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Free keywords

 • stigmatisering
 • diskrimineringsbeskrivning
 • etniska attribut
 • kränkning
 • nedvärderingsbeskrivning
 • sociologi
 • tolk
 • sociology
 • kompetensförklaring
 • etnicitet
 • kultur

Cite this