Ett års erfarenheter av mobilt team närsjukvård Landskrona -fortsatt positiva tongångar

Research output: Book/ReportReportResearch

88 Downloads (Pure)

Abstract

Föreliggande rapport kan ses som en fortsättning på uppföljningen av nära vård och mobila team som redovisas i KEFU rapporten; Samordnad och personcentrerad vård i hemmet - En fallstudie av Mobilt team Närsjukvård Landskrona” (KEFU rapport 2023:1). Uppföljningen av pilotprojektets första fem månader i Landskrona visade på många positiva effekter. Föreliggande rapports uppföljning efter ett års erfarenheter av verksamheten i Landskrona visar på fortsatta positiva signaler. Det rika empiriska underlagets budskap kan betraktas vara både glädjande och förvånande. Forskningen visar å ena sidan på att samverkan för omställning till nära vård är både eftersträvansvärt och nödvändigt men å andra sidan synnerligen komplicerad och svår att beskriva i effekttermer. För att stödja huvudmännens fortsatta arbete när vårdformen 2024 rullas ut i övriga Skåne skickar författarna med ett antal medskick till berörda huvudmän i rapportens avslutande diskussion. Ett sådant medskick är att inte i för hög grad detaljstyra vårdformens strukturer, processer och rutiner. Förutsättningarna varierar i Skåne och vårdformen behöver sannolikt lokala anpassningar och med ett förtroendebaserat förhållningsätt är professionen vanligtvis väl rustade för att lösa dessa anpassningar på ett klokt sätt.
Original languageSwedish
PublisherKEFU
Number of pages60
Publication statusPublished - 2024 Apr 5

Publication series

NameKEFU skriftserie
PublisherKEFU Skåne. Ekonomihögskolan, Lunds universitet
No.2024:2
ISSN (Electronic)1102-8483

Subject classification (UKÄ)

  • Business Administration

Cite this