Förklaringar till investeringsvolymens utveckling i Sveriges kommuner

Jonas Fjertorp

Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceedingpeer-review

Abstract

Sveriges kommuner gör omfattande investeringar. Varje år används resurser för att
förnya, förbättra och bygga ut den kommunala servicen med hjälp av
anläggningstillgångar. Investeringar sker till exempel i fastigheter, gator, vatten-
och avlopp, parker, elnät och bredband. Alla dessa tillgångar är av betydelse för
samhällets utveckling. De skapar förutsättningar för människor att leva, bo och
arbeta.
Nationell statistik visar att investeringsvolymerna i landets olika kommuner
utvecklas på olika sätt. Det föranleder frågan vad det är som avgör hur
investeringsvolymen utvecklas. I vinstsyftande organisationer begränsas
investeringsvolymen ofta av ett lönsamhetskriterium (Arwidi & Yard, 1986). I
icke-vinstsyftande organisationer är dock lönsamhetskriterier underordnade.
Investeringsvolymen torde därmed begränsas av andra faktorer. Detta papper syftar
till att förklara vilka faktorer som påverkar investeringsvolymens utveckling i
svenska kommuner.
Fyra fallstudier av tekniska förvaltningar har genomförts för att generera förslag på
faktorer med potentiell betydelse för investeringsvolymens utveckling. Utifrån en
ny-politisk-ekonomisk ansats har en referensram utvecklats. Med hjälp av
referensramen har hypoteser kring faktorerna utvecklats. Statistisk analys av data
från landets kommuner har därefter genomförts med multipel linjär
regressionsanalys.
Resultaten visar en regressionsmodell som innehåller fem faktorer. Det finns ett
positivt samband mellan investeringsvolymens utveckling och
befolkningsmängdens utveckling, avgiftsnivåns utveckling samt med soliditeten i
kommunen vid periodens början. Det finns dessutom ett negativt samband med
volymen anläggningstillgångar per invånare vid periodens början samt antalet
maktskiften som sker under perioden.
Regressionsmodellen förklarar 32 % av variationen i investeringsvolymens
utveckling. Resterande 68 % av variationen kan tänkas förklaras av hur politiker
och tjänstemän i varje kommun väljer att utforma investeringsverksamheten.
Original languageSwedish
Number of pages27
Publication statusSubmitted - 2010
EventNordisk workshop XV i ekonomi- och verksamhetsstyrning, 4-5 februari 2010, Lund. - Ekonomihögskolan, Lunds universitet, Lund, Sweden
Duration: 2010 Feb 42010 Feb 5

Conference

ConferenceNordisk workshop XV i ekonomi- och verksamhetsstyrning, 4-5 februari 2010, Lund.
Country/TerritorySweden
CityLund
Period2010/02/042010/02/05

Subject classification (UKÄ)

  • Economics and Business

Keywords

  • ekonomiska förutsättningar
  • kommunal ekonomi
  • ny-politisk-ekonomisk teori
  • investeringsvolym
  • befolkningsutveckling

Cite this