Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning: Forskarkonferens kring temat Program och praktik

Åsa Alftberg (Editor), Kristofer Hansson (Editor), Markus Idvall (Editor), Lars-Eric Jönsson (Editor), Max Liljefors (Editor), Gabriella Nilsson (Editor)

Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)Researchpeer-review

137 Downloads (Pure)

Abstract

Med temat program och praktik vill vi särskilt uppmana forskare att reflektera över vad som sägs och vad som görs inom hälso-, medicin- och sjukdomsrelaterade verksamheter, såväl i nutid som i det förflutna.

Med program avses till exempel vårdpolitiska uttalanden och viljeyttringar av olika slag, beskrivningar eller bilder av hur t.ex. vård och omhändertagande bör vara beskaffad, läroböckers beskrivningar av önskvärda metoder, vårdformer, omhändertaganden, ingrepp etc., eller andra sorters vägledande utsagor, bl.a. i massmedia, som anger hur något bör vara beskaffat, ska utföras eller på annat sätt riktas mot en önskvärd omsättning i handling.

Med praktik menas t.ex. handlingar, handgrepp och genomförande, tysta eller fotade i något slags program. Här ingår också upplevda och beskrivna relationer mellan t.ex. vårdtagare, klient eller kund och olika vårdgivare eller producenter av vård, behandling och omhändertagande eller andra aktiviteter, rum eller materiella alt. immateriella produkter inom medicin- och hälsofältet.

Konferensen vill gärna att deltagarna reflekterar över dessa två begrepp, vart och ett eller i relation till varandra i empiriskt, metodologiskt, källkritiskt eller annat avseende. Konferensen välkomnar också bidrag om de epistemologiska, etiska och representationsteoretiska perspektiv och paradigm som ligger bakom, uttrycks genom eller utesluts från sådana program och praktiker som angivits ovan.
Original languageSwedish
PublisherInstitutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Publication statusPublished - 2011

Bibliographical note

Conference Name: Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning: Forskarkonferens kring temat Program och praktik
Conference Location: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet
Conference Date: 2011-12-01/2011-12-02

Subject classification (UKÄ)

 • Ethnology

Keywords

 • Digitala kulturer
 • Ting
 • Möten
 • Representationer
 • Kropp
 • Crip
 • Individualisering
 • Kunskapsutveckling
 • Makt
 • Praktiker
 • Diagnos

Cite this