Humanistisk kunskap och kompetens: En rapport om alumners nytta av studier i humaniora och teologi

Isak Hammar

Research output: Book/ReportReportResearch

652 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten Humanistisk kunskap och kompetens presenterar och analyserar resultaten från en omfattande alumnundersökning riktad till Lunds universitets humaniora- och teologistudenter genomförd 2019. Undersökningen hade ett särskilt fokus på arbetsmarknad och arbetslivskoppling, men ställde även bredare frågor om humanistiska kompetenser och identitet.
I rapportens första del redovisas vad alumnerna uppfattar som värdet med studier i humaniora och teologi samt vilka erfarenheter de har av studiernas relevans och gångbarhet på arbetsmarknaden. Den andra delen syftar till att placera analysen av enkät- och intervjusvar i en större kontext om humanioras roll i samhället. Undersökningen bekräftar att humanistiska studier tillhandahåller nytta såväl i som utanför arbetslivet och är lönsamma för individ och samhälle. Resultaten kan därmed tolkas i linje med en mer positiv syn på humanioras samhällsrelevans som gjort sig gällande under det senaste decenniet.
Original languageSwedish
PublisherHumanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet
Number of pages79
ISBN (Electronic)978-91-89213-80-7
ISBN (Print)978-91-89213-79-1
Publication statusPublished - 2021 Apr 30

Subject classification (UKÄ)

  • Humanities
  • Educational Sciences

Cite this