I mångfaldens spår. Om mångfaldsidéns spridning och genomslag i Amerika och Malmö

Sofia Rönnqvist

Research output: ThesisLicentiate Thesis

Abstract

Under det senaste decenniet har mångfaldsbegreppet gjort sitt inträde i den svenska samhällsdebatten. Begreppet kan definieras på en rad olika sätt: i denna avhandling står den etniska aspekten i fokus. Mångfaldsidén är nära förknippad med en rad olika samhällstrender av betydelse såsom demografisk förändring, ekonomisk strukturomvandling, organisationsförändring och debatten om diskriminering och den har vandrat mellan olika miljöer, och därför är det intressant att studera den ur ett idéhistoriskt perspektiv. Avhandlingen har två syften: det första är att beskriva mångfaldsidéns uppkomst och historiska rötter i Amerika, det andra är att studera mångfaldsidéns spridning och genomslag i Malmö stad. Mångfaldsidén kan ses som ett resultatet av en specifik amerikansk utvecklingslinje där olika historiska, politiska och strukturella faktorer har bidragit till att utveckla idén om att organiserandet av olikheter är förenat med nytta. Inte minst kan mångfaldsidéns framväxt ses som såväl en reaktion på, som en fortsättning av, positiv särbehandling samt som ett sätt för organisationer att anpassa sig till demografisk förändring, globalisering och strukturella förändringar i ekonomin. De sistnämnda faktorerna gör att mångfaldstänkandet är intressant i Europa även om förutsättningarna för mångfaldsidéns spridning är annorlunda jämfört med USA. Malmö är en post-industriell stad med över 160 nationaliteter representerade bland invånarna och där stadsledningen under slutet av 1990-talet började intressera sig för mångfaldsfrågan. Detta gör kommunen till ett intressant studieobjekt när det gäller att studera de drivkrafter och hinder som finns för mångfaldsidéns spridning i en lokal miljö. Två teman har väglett de undersökningar som gjorts i Malmö stad: rekrytering och ledning. Den metod som framförallt har använts är kvalitativa intervjuer med politiker, chefer och anställda. Även olika former av styrdokument har använts. Resultaten från studien visar bland annat att det finns en rad olika tolkningar av mångfaldsidén och vilken nytta som kan förknippas med att ha etnisk mångfald inom organisationen. Aktörerna inom organisationen ser olika drivkrafter för att arbeta med mångfaldsfrågan såsom att förbättra servicen och ge organisationen ökad legitimitet. En rad olika hinder för mångfaldsidéns spridning har även identifierats. Bland annat handlar det om att organisationen är decentraliserad, om att det finns olika tolkningar av kompetensbegreppet, om olika synsätt på vikten av heterogena arbetsgrupper och inte minst om att det finns en idémässig kluvenhet och att chefer agerar pragmatiskt när det gäller mångfaldsfrågan.
Original languageSwedish
QualificationLicentiate
Awarding Institution
  • Centre for Economic Demography
Supervisors/Advisors
  • Carlson, Benny, Supervisor
Publisher
Publication statusPublished - 2006

Subject classification (UKÄ)

  • Economic History

Cite this