Inte, nog och visst i mittfält och fundament

Research output: Working paper/PreprintWorking paper

425 Downloads (Pure)

Abstract

I denna uppsats behandlas satsadverbialen inte, nog och visst. De undersöks, var för sig, i två positioner i satsen, nämligen fundamentet och den typiska satsadverbials¬positionen (A1). Syftet är att beskriva adverbialens möjliga betydelser i respektive position. Utifrån hur de, i olika talsituationer och kontexter, inverkar på talarens inställning till satsens proposition i fundamentet och i A1, har satsadverbialen delats in i modala kategorier. De kategorier som använts är avpassade för att bedöma modalitet utifrån enskilda satsled.
Undersökningen visar att nog och visst modaliserar satsen både då de står i A1 och då de står i fundamentet. Då de står i den typiska satsadverbialspositionen uttrycker de typiskt ett visst mått av osäkerhet rörande propositionens riktighet. I fundamentet tenderar de snarare att uttrycka visshet. Inte fungerar uteslutande som negation då det står i A1. I fundamentet fungerar inte emellertid både som negation och som modaloperator. Undersökningen visar att inte i fundamentet motsvaras av, och normalt kan parafraseras med, negation + modaloperator (vanligtvis väl eller ju) i A1.
I uppsatsen diskuteras även inbördes kombinationer mellan de tre satsadverbialen samt frågan om huruvida ett spetsställt inte, nog eller visst tenderar att medföra att satsen får karaktären av en fråga.
Original languageSwedish
PublisherNordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
Number of pages43
Publication statusPublished - 2008
Externally publishedYes

Publication series

NameNordlund
ISSN (Print)0281-5427

Bibliographical note

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Swedish (015011001)

Subject classification (UKÄ)

  • Languages and Literature

Cite this