Koncessionsplikten - i kollision med utbyggd mikroproduktion

Kerstin Sernhed, Henrik Gåverud

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Syftet med detta projekt har varit att analysera huruvida, och i sådana fall på
vilket sätt, koncessionsplikten hämmar förutsättningarna för småskalig
elproduktion, främst mikroproduktion. I detta ingår också att komma med
förslag på hur juridiska och regleringsmässiga förändringar skulle kunna se ut för att öka möjligheterna för transitering av lokalt producerad energi. Studien
har framförallt baserats på intervjuer med berörda myndigheter och intressentgrupper, samt på studier av lagtexter och rapporter som relaterar
till ämnet. Utifrån intervjusvaren framgår att det är de ekonomiska förutsättningarna, dvs. svårigheten att få lönsamhet i investeringarna, som ses som det största hindret för att öka intresset för mikroproduktion av el.
Ekonomin vid investering i mikroproduktion påverkas till stor del av vad som
faller under begreppet egenproducerad el. Idag är denna del begränsad av
hur mycket av den producerade elen som kan förbrukas av mikroproducenten
själv utan att överföring sker i nätägarens elnät. När nätägarens nät används
belastas elen med rörlig nätavgift, energiskatt och moms. Detta eftersom elen
först matas in i lokalnätet och sedan tas ut från detsamma och därmed räknas
som köpt el. Det är alltså inte produktionen som belastas med nätavgift och
skatter utan när motsvarande mängd el förbrukas i ett senare skede.
Merkostnaden som följer av detta begränsar möjligheten att utnyttja de bästa
sol- och vindlägena vid placering av solcellsanläggningar och vindkraftverk.
Analysen av intervjuer och litteratur har lett fram till tre rekommendationer.
Det kan konstateras att det nuvarande regelverket kring koncession för
elledningar har vuxit fram över tid och har tagits fram för en annan typ av
energisystem än det energisystem som är på väg att växa fram idag, där
konsumenter också kan vara elproducenter. En första rekommendation är
därför att initiativ tas till en övergripande översyn av koncessionsregelverket.
Vid en sådan översyn är det viktigt att beakta och väga in förutsättningarna för småskalig elproduktion och mikroproduktion. Det perspektivet saknas i det nuvarande regelverket. Parallell infrastruktur är dock inte något som är önskvärt ur ett samhälleligt perspektiv så länge den tillkommande infrastrukturen inte också ger upphov till förbättringar eller nya användningsområden. Därför utgör inte ändringar eller nya undantag till koncessionsplikten förstahandsvalet för främjandet av mikroproduktion om samma eller liknande effekter kan uppnås genom andra styrmedel eller förändringar. Vid nybyggnationer, där anslutningar till det koncessionspliktiga nätet inte redan finns etablerade, bör dock finnas
möjlighet till ökad flexibilitet för olika lösningar i syfte att främja nytänkande och en effektiv utveckling av energisystemet. En andra rekommendation i studien är därför att ett dispensförfarande införs med möjlighet till dispens från de generella bestämmelserna i fall där det finns en uppenbar nytta för energisystemets utveckling och där påverkan för koncessionshavaren är begränsad.

För att förbättra förutsättningarna för lönsamheten när det gäller mikroproduktion av el stod många aktörers hopp till att regeringen skulle införa
nettodebitering för mikroproduktion av el. Då nettodebitering inte har ansetts
vara en framkomlig väg har istället regeringen tagit fram ett förslag som innebär att skatteavdrag ska få göras för produktion upp till 20 000 kWh om
året. Avdraget ska ungefär motsvara kostnaden för energiskatt och moms.
Som tredje rekommendation förordas att regeringens förslag till skattelättnad vidareutvecklas, genom att så långt som möjligt ta bort den geografiska kopplingen mellan produktion och förbrukning. På detta sätt kan gynnsamma lägen för elproduktion utnyttjas på ett bättre sätt och en betydligt större del av den totala potentialen avseende mikroproduktion komma att realiseras.

En central fråga som skulle behöva utredas vid ett sådant förfarande är dock hur elnätsbolagens förutsättningar att bedriva en effektiv nätverksamhet skulle komma att påverkas om en del av den el som överförs i nätet inte får belastas med en rörlig nätavgift.
Original languageSwedish
PublisherElforsk
Number of pages44
VolumeRapport 14:01
Publication statusPublished - 2014 Jan 15

Subject classification (UKÄ)

  • Energy Engineering

Cite this