Metod för riskbaserad dimensionering genom beräkning

Research output: Book/ReportReportResearch

217 Downloads (Pure)

Abstract

Syftet med rapporten är att presentera en riskbaserad metod för brandteknisk dimensionering genom beräkning samt att exemplifiera hur denna kan användas. Det finns olika metoder att dimensionera en byggnad så att egenskapskraven angående brandsäkerhet följs. En av dem är att följa de råd som finns i byggreglerna och därigenom dimensionera brandsäkerheten genom så kallad förenklad dimensionering. Om råden frångås måste brandsäkerheten verifieras på något annat sätt. Detta sker med dimensionering genom beräkning och kan utföras genom olika beräkningsmetoder.

För att kunna komma runt svårigheter med att jämföra och verifiera säkerheten för olika brandtekniska lösningar har en ny metod för att dimensionera en byggnads brandskydd vuxit fram. Denna kan kallas riskbaserad dimensionering genom beräkning. Delar av metoden lämpar sig dock till att användas tillsammans med andra dimensioneringsmetoder för att på ett strukturerat sätt behandla problemen. Riskbaserad dimensionering genom beräkning skiljs från de flesta andra metoder genom att den ger möjligheten att kvantitativt jämföra risken för personerna i byggnaden för olika lösningar. Den ger även möjligheten att analysera hur säkerhet beror av tillförlitlighet hos åtgärder och tekniska system.

Resultatet av metoden presenteras som riskprofiler för olika analyserade lösningar. Det är på detta sätt enkelt att jämföra de risker som lösningarna genererar för personerna i byggnaden och utifrån det verifiera om en lösning ger tillräcklig säkerhet. När en lösning har valts ut skrivs brandskyddsdokumentationen och kontrollplanen upprättas. Kvalitetssäkringen av brandskyddsprojektering och utförande genomförs under ledning av kvalitetsansvarig och kallas egenkontroll. Om byggnadsnämnden så beslutar skall även brandskyddet i byggnaden kvalitetssäkras av en fristående sakkunnig kontrollant.

För att brandsäkerheten skall tillgodoses under byggnadens hela livslängd måste brandskyddsdokumentationen uppdateras om några förutsättningar ändras. Detta även om ändringarna inte medför nytt bygglov. Om detta dokument inte hålls levande finns det en stor risk att brandsäkerheten inte uppehålls på en acceptabel nivå.

Denna rapport är skriven för Brandteknik vid Lunds tekniska högskola och är finansierad av BRANDFORSK och Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF.
Original languageSwedish
PublisherLund University
Number of pages62
Volume3109
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameLUTVDG/TVBB--3109--SE
Volume3109
ISSN (Print)1402-3504

Subject classification (UKÄ)

 • Other Civil Engineering
 • Building Technologies

Free keywords

 • probabilistic fire risk evaluation
 • fire protection alternatives
 • verification of fire safety. Brand
 • risk
 • brandskyddsgenomgång
 • probabilistisk dimensionering
 • BSG
 • performance based codes
 • QDR
 • Risk analysis

Cite this