Navigating the Critical Nexus. Bridging Simulation, Measuring, and Acid-Base diagnosis in ICU and Dialysis

Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

69 Downloads (Pure)

Abstract

Intensivvårdsavdelningen (IVA) tar hand om de mest kritiskt sjuka patienterna, ofta
med multiorgansvikt. Denna patientgrupp kräver kontinuerlig övervakning av vitala
funktioner som blodtryck, EKG och syremättnad. Varje patient på IVA kräver
dessutom upprepad provtagning, ibland så ofta som var 15:e min. Denna ständiga
övervakning leder till insamling av mycket patientdata som varje
läkare/sjukvårdpersonal måste ha i åtanke då beslut skall fattas avseende behandling,
men även för uppföljning av patienten efter given behandling. Sjukvårdpersonal
måste ständigt kontrollera omfattande mängder data, men den avsatta tiden för att
hinna analysera data har med tiden minskat. Det stora informationsflödet kan i sin tur
leda till att misstag sker och att viktiga data missas.
Syftet med mitt projekt är att försöka skapa ett beslutsstöd för läkare för att
underlätta diagnosticeringen av sjukdomar, i detta fall syrabas-störningar. Detta
genom att ersätta ett blodprov med en algoritm, hjälpa till att förstå det sanna
natriumvärdet vid avvikande glukosvärden, men även ha ett värde, ”normalized net
buffer load”(nNBL), som kan hjälpa till att förstå hur dialys (CRRT, continous renal
replacement therapy) påverkar syrabas-balansen. Beslutstödet utgörs av olika
algoritmer som utvecklats i MATLAB ®, vilket gjort det möjligt att analysera stora
mängder data snabbt och systematiskt på ett sätt som en människa inte hade kunnat
göra.
Våra algoritmer har visat att det finns mycket mer att göra inom intensivvården som
kan underlätta det dagliga arbetet för sjukvårdspersonal, men även för patienterna.
Våra algoritmer har kunnat analysera data som hade tagit år och eventuellt varit
omöjligt för den enskilda personen att genomföra.
Original languageSwedish
QualificationDoctor
Awarding Institution
  • Department of Clinical Sciences, Lund
Supervisors/Advisors
  • Broman, Marcus, Supervisor
  • Bodelsson, Mikael, Supervisor
Thesis sponsors
Award date2024 Apr 16
Place of PublicationLund
Publisher
ISBN (Print)978-91-8021-540-4
Publication statusPublished - 2024

Bibliographical note

Defence details
Date:2024-04-16
Time: 13:00
Place: BMC I1345, Sölvegatan 19 i Lund. Join by Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69398332670?pwd=NzVOY3BvS0dVSjFIb1RZNTJUcjNRUT09
External reviewer(s)
Name: Rimmele, Thomas
Title: Professor
Affiliation: Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine at Edouard Herriot Hospital, Lyon

Subject classification (UKÄ)

  • Other Medical Sciences not elsewhere specified

Cite this