Non-take up i det svenska välfärdssystemet: Om betydelsen av social position för kvinnors beslut kring mammografiscreening

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Centralt för ett välfungerande och effektivt välfärdssystem är att förmånerna når ut till de människor de är avsedda för. Genom att sätta fokus på ett utslag av så kallad non-take up - nämligen kvinnors beslut att avstå från mammografiscreening - diskuterar denna artikel beslutsprocessen i förhållande till levnadsvillkorens betydelse för ageranden i hälsofrågor ställt i ljuset av välfärdsstatens folkhälsorelaterade intentioner. Utifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 18 kvinnor som avstått från mammografiscreening beskrivs, analyseras och problematiseras hur kvinnors levnadsvillkor kan vara av relevans för beslutet att avstå från denna hälsofrämjande undersökning ur ett samhällsperspektiv. Som teoretiskt analysverktyg på individuell nivå har Rogers’ humanistiskt/existentiella teori tillämpats. För att belysa kvinnornas beslut att avstå från mammografiscreening i en mer övergripande samhällelig kontext relateras till forskning om kopplingen mellan hälsa och socioekonomiska förhållanden. Kvinnornas egna erfarenheter visar tydligt hur deras levnadsvillkor hade stor betydelse för hur de förklarade beslutet att avstå. När det gäller den form av så kallad non-take up som icke-deltagande i mammografiscreening utgör, kan vi konstatera att välfärdssystemets intentioner inte når ända fram och en av de slutsatser vi drar är att samhället behöver ta individuella aspekter i större beaktande när hälsopreventiva program planeras och genomförs; om jämlika förutsättningar för hälsa skall kunna uppnås.
Original languageSwedish
Pages (from-to)101-126
Number of pages25
JournalSociologisk Forskning
Volume53
Issue number2
Publication statusPublished - 2016

Subject classification (UKÄ)

  • Social Work

Cite this