Pedagogiskt arbete i olika skolkulturer - om likheter och olikheter i "en skola för alla"

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1328 Downloads (Pure)

Abstract

En skola för alla – är ett uttryck som beskriver en politisk ambition att skapa en för alla elever likvärdig grundskola i Sverige. Som verklighetsbeskrivning har uttrycket emellertid sina begränsningar och det är just det som utgör bakgrund till föreliggande text. En skola för alla har vi kanske främst om man väljer att fokusera på olika strukturella förhållanden: skolan är obligatorisk för alla under en viss tid; alla skolor styrs av samma lagar och läroplan och har därmed ett formellt innehåll lika för alla etc. Om vi emellertid väljer att betrakta skolan ur ett individperspektiv blir bilden en annan och kanske finns det då, med en lätt överdrift, anledning att tala om en skola olik för alla. Skolan kan betraktas som en arena där olika aktörer agerar, möts och skapar en faktisk variationsbredd, vilken till följd av bland annat speciella sociala, strukturella och institutionella villkor kan ha ett mer eller mindre tydligt mönster.

Syftet med denna text är att presentera ett perspektiv som just visar på sådana mönster i variationsbredden och som därmed också problematiserar föreställningen om en skola för alla. Närmare bestämt presenteras i det följande ett skolkulturbegrepp som kan användas för att synliggöra olikheternas mönster i en skola för alla. Dessa olikheter tar sig bland annat uttryck i skilda sätt att gestalta vad som kallas pedagogiskt arbete både lärarnas och skolledarnas avlönade och elevernas och föräldrarnas oavlönade pedagogiska arbete och därför beskrivs detta arbete översiktligt med utgångspunkt från olika dokument. Slutligen återges iakttagelser om olika sätt att faktiskt gestalta pedagogiskt arbete som framkommit i egna undersökningar av skolor som skolkulturellt är mycket olika.
Original languageSwedish
Title of host publicationNära gränsen? Perspektiv på skolans arbetsliv
PublisherArbetslivsinstitutet
Pages153-181
ISBN (Print)919716707X
Publication statusPublished - 2004

Bibliographical note

Finns som talbok

Subject classification (UKÄ)

 • Educational Sciences
 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Free keywords

 • sociology
 • oavlönat arbete
 • pedagogiskt arbete
 • sociologi
 • lärarforskning
 • avlönat arbete
 • skolkulturer
 • skolforskning
 • utbildningsvetenskap
 • educational sciences

Cite this