Persontransporter i ett växande e-handelssamhälle: Modellbeskrivning samt beräkning av miljö- och energieffekter

Research output: Book/ReportReportResearch

78 Downloads (Pure)

Abstract

Delstudiens syfte är att klargöra vilken energieffektiviseringspotential e-handel av matvaror genom att ta fram och tillämpa en modell för beräkning av energieffektiviseringspotential för e-handel av livsmedel. Modellberäkningarna visar att energibesparingen per hushåll från minskade persontransporter varierar med storlek på bostadsort. Per hushåll är energibesparingen från persontransporter begränsad men störst för mindre tätorter med längre avstånd till butik och större bilberoende. Användningen av e-handel av livsmedel är större i större tätorter och städer vilket påverkar totalpotentialen. Absolut störst påverkan på den skattade förändringen i energianvändning har den antagna andelen kunder som e-handlar livsmedel. Beräkningarna för en typregion som innehåller en storstadsregion och visar på en miljö- och energibesparing på runt 1–2 tusen ton Co2 och 3–5 GWh per år. Sammantaget visar studien att e-handel har en teoretisk potential som är betydande. Det utgår dock från antagandet att effektiva rutter ersätter inköpsresor med privat bil. Idag är sannolikheten liten att energibesparingen kan realiseras eftersom matinköpen via internet på grund av kompletteringshandel inte ersätter inköpsresor i någon hög grad. En annan betydande faktor är att kundunderlaget än så länge är begränsat. För att potentialen ska kunna uppnås behövs ett utökat kundunderlag, en medveten stadsplanering som prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik, som lyfter godstransporter som en strategisk fråga och som lokaliserar livsmedelsbutiker nära människors hem.
Original languageSwedish
PublisherLunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg
Number of pages17
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameBulletin
PublisherTrafik och väg
No.307

Subject classification (UKÄ)

  • Transport Systems and Logistics

Cite this