Plattformsarbetare och sjukpenninggrundande inkomst - lika, men ändå olika?

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Denna artikel diskuterar frågan om hur sjukpenninggrundande inkomst bestäms i relation till plattformsarbetare och potentiella konsekvenser eller behov av förändringar till följd av det föreslagna plattformsdirektivet. Artikeln syftar till att belysa hur förändringar inom arbetsrättenockså kan medföra indirekta konsekvenser inom socialförsäkringsrätten. I artikeln diskuteras det föreslagna plattformsdirektivet med fokus på anställningspresumtionen, dess tillämpningsområde samt uppgiftsskyldigheten för plattformsföretagen. Därefter tas relevanta regleringar i SFB rörande beslut om SGI upp till diskussion för att dels fastställa den rättsliga innebörden av dessa regleringar och dels analysera hur anställningspresumtionen kan påverka tillämpningen av reglerna. Genom den rättsliga utredningen tydliggörs hur den praktiska tillämpningen av regelverket fungerar. Det tar diskussionen vidare kring eventuella konsekvenser av anställningspresumtionen i relation till Försäkringskassans beslut rörande enskilda försäkringstagares SGI. Avslutningsvis konstateras att förändringar på arbetsmarknaden som medför arbetsrättsliga förändringar också ger följdeffekter inom socialförsäkringsrätten. För att säkerställa att plattformsarbetare får tillgång till de förbättringar avseende arbetsvillkor och socialt skydd som plattformsdirektivet eftersträvar kommer det också att behövas förändringar inom socialförsäkringsrätten. Den nuvarande situationen där begrepp såsom arbetstagare, uppdragstagare, inkomst från anställning, inkomst från annat förvärvsarbete och behovsanställda förekommer i olika rättsliga sammanhang skapar också brister avseende rättssäkerheten och förutsebarheten för enskilda försäkringstagare. Särskilt problematisk är inkonsekvensen inom SFB där steg ett i ett försäkringsärende, det vill säga fastställandet av SGI, hanteras utifrån klassificering av inkomst snarare än personens arbetsrättsliga status, medan efterkommande steg avseende bedömningen av personens rätt till exempelvis sjukpenning relaterar till personens arbetsrättsliga status.
Original languageSwedish
JournalFörvaltningsrättslig tidskrift
Volume2023
Issue number1
Publication statusPublished - 2023 Feb 28

Subject classification (UKÄ)

  • Law (excluding Law and Society)

Cite this