PM - kommentarer rörande MSBs rapporteringsverktyg för risk- och sårbarhetsanalyser

Research output: Other contributionMiscellaneousResearch

114 Downloads (Pure)

Abstract

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har efterfrågat synpunkter av Lunds Tekniska Högskola på det rapporteringsverktyg för risk- och sårbarhetsanalyser som MSB utvecklar. Verktyget är tänkt att underlätta förmedling och insamling av information som framkommer genom de risk- och sårbarhetsanalyser som kommuner och landsting samt myndigheter upprättar enligt föreskrifterna MSBFS 2010:6 och MSBFS 2010:7. Utvecklingsarbetet pågår fortfarande och en första version av verktyget är tänkt att tas i bruk från och med 1 jan 2015. De synpunkter som här förmedlas är därför tänkt som ett bidrag och stöd till den fortsatta utvecklingsprocessen.
Original languageSwedish
Number of pages18
Publication statusPublished - 2014 Jan 28

Subject classification (UKÄ)

  • Other Engineering and Technologies

Cite this