Prioriteringar i socialtjänsten: En analys av rättsliga förutsättningar

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Att prioritera betyder enligt Svenska Akademins ordlista att ge försteg eller förtur. Inom alla offentliga verksamheter råder resursbrist. Verksamheter präglas av prioriteringar mellan individer eller grupper av individer. För hälso- och sjukvårdens del har genom lag fastställts att den som har det största behovet också skall ges företräde till vård. Prioritering mellan individer skall göras utifrån människovärdes-, behovs- och solidaritets- samt effektivitetsprincipen.
För socialtjänsten har frågan om prioritering inte explicit varit föremål för lagstiftning. Inte ens i den senaste omarbetningen av socialtjänstlagen framskymtar någon medvetenhet om att resursbrister leder till att prioriteringar mellan grupper och individer dagligen måste göras. Risken för godtyckliga prioriteringar är uppenbar.

I denna rapport analyseras de rättsliga grunderna för hur sådana prioriteringar skall göras. Socialpolitiska dokument, lagförarbeten och rättspraxis utgör studiens material och den slutsats som dras är att den sociala lagstiftningen trots allt anger tydliga värdegrunder vilka borde tas till utgångspunkt i de prioriteringar som faktiskt görs i landets kommuner.
Original languageSwedish
PublisherSociology of Law, Lund University
Number of pages46
Volume2004:1
ISBN (Print)91-7267-163-7
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameResearch Report in Sociology of Law
Volume2004:1
ISSN (Print)1404-1030

Subject classification (UKÄ)

  • Law and Society

Free keywords

  • sociology of law
  • rätt
  • lag
  • normer
  • prioriteringar
  • socialtjänsten
  • rättssociologiska enheten
  • regler

Cite this