Programmet Familjeband som anhörigstöd inom psykiatrin

Research output: Book/ReportReportResearch

309 Downloads (Pure)

Abstract

Anhörigprogrammet Familjeband (engelska ”Family Connections”) är ett 12-15 veckors pedagogiskt program för anhöriga till patienter med borderline-personlighetsstörning och andra patienter med svårigheter att reglera sina känslor. Detta program har översatts till svenska och implementerats vid olika behandlingsenheter i landet. Denna studie beskriver en utvärdering av Familjeband såsom programmet genomförts vid fyra olika behandlingsenheter i olika delar av landet, med sammanlagt 45 kursdeltagare. En jämförelse mellan för- och eftermätning visar en signifikant minskning av psykiska symptom och upplevd börda av att ha en anhörig med psykiatrisk problematik, samt en ökad förmåga till acceptans. Jämförelsen visar också signifikanta förändringar i självrapporterade aspekter av familjefungerande: minskad benägenhet till kritiska kommentarer och emotionell överinvolvering i familjemedlemmar, samt ökade upplevelser av närhet och minskade upplevelser av kaos i familjerelationer. Effekterna var likartade vid samtliga behandlingsenheter. Totalt 67% av deltagarna uppvisade ett positivt utfall, i den bemärkelsen att de uppvisade reliabel förbättring på minst ett av sju mått utan att uppvisa reliabel försämring på något av de andra måtten. Två brister med studien är avsaknad av kontrollgrupp och uppföljning en tid efter behandlingens avslutande, vilket innebär begränsningar i de slutsatser som kan dras av resultaten.
Original languageSwedish
PublisherSocialstyrelsen
Number of pages25
Publication statusUnpublished - 2007

Subject classification (UKÄ)

  • Psychology

Cite this