Rekommendationer för samverkan och delning av data, teknik och kunskap inom myndighetsdrivna öppna data-ekosystem

Research output: Book/ReportReportPopular science

167 Downloads (Pure)

Abstract

Data utgör idag en kritisk resurs som genom bearbetning och öppet tillgängliggörande kan bidra till och ligga till grund för effektiviseringar, nya innovationer och tillika ett öppnare och mer demokratiskt samhälle. Mycket av detta värde skapas dock först när datan bearbetas, berikas och kombineras med annan data från andra källor utanför sin organisations.
Genom öppen samverkan och delning av data inom s.k. Öppna data-ekosystem kan dataproducenter och konsumenter bidra till detta värdeskapande, dels genom kollektiva bidrag och berikning av den gemensamma datan, dels genom delning av fler datamängder. Ytterligare värde kan därtill skapas genom att samverkan utökas till att även innefatta formen för hur datan samlas in och delas, samt tekniken som möjliggör detta arbete.
I forskningsprojektet JobTech Research har forskare från Lunds universitet studerat hur öppna data-ekosystem kan förverkligas och faciliteras från ett myndighetsperspektiv. Syftet är att skapa ytterligare värde och ökad användning av öppen myndighetsdata. Delning och samverkan inom ekosystemet möjliggörs ofta genom någon form av teknisk plattform där data tillgängliggörs, ex. via API:er. Plattformen utvecklas och underhålls vanligen av den s.k. plattformsledaren, en aktör som också vanligtvis är den som initierat det öppna data-ekosystemet och leder dess gemensamma arbete.
Genom forskningsprojektet har flertalet myndighetsdrivna öppna data-ekosystem studerats där rollen som plattformsledare helt eller delvis fylls av en eller flera offentliga aktörer. Forskningen har tagit utgångspunkt från JobTech Dev, ett ekosystem som har skapats och faciliteras av Arbetsförmedlingen i syfte att främja utveckling av nya och förbättrade lösningar för digital matchning och vägledning för den svenska arbetsmarknaden.
Denna rapport summerar resultat och lärdomar från forskningsprojektetet i form av ett antal konkreta rekommendationer för hur myndigheter kan gå till väga för att utforma sina egna öppna data-ekosystem och hur de kan initiera och facilitera en värdeskapande samverkan inom dessa.
Original languageSwedish
PublisherDepartment of Computer Science, Lund University
Number of pages46
Publication statusPublished - 2022 Jan 25

Publication series

NameTeknisk rapport
PublisherLunds universitet. Institutionen för datavetenskap
No.109
ISSN (Print)1404-1200

Subject classification (UKÄ)

  • Information Systems
  • Information Systems, Social aspects

Cite this