Rinkeby - en tunnelbanestation som alla andra: En utvärdering av samverkan vid lokalt brottsförebyggande arbete

Anna Sonander, Heraclitos Muhire

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Med anledning av oroligheter i Rinkeby tunnelbanestation har företrädare för Polisen, MTR Nordic, Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning, FastPartner, Securitas, Säkerhet Ordningsbevakning SOB (SOB) och Trygghetscentralen (TC) arbetat utifrån Brå:s samverkansmodell för lokalt brottsförebyggande arbete.

Denna utvärdering undersöker om samverkansmodellen varit framgångsrik, om de lokala brottsförebyggande insatser varit effektiva samt hur de lokala insatserna i området kan utvecklas och bättre svara mot målbilden. Utvärderingen har använts sig av intervjuer och enkäter med berörd personal samt redan befintligt material i form av statistik, minnesanteckningar och trygghetsanmälningar.

I utvärderingen presenteras en positiv upplevelse av samverkansarbetet och den orsaksanalys som samverkansgruppen genomförde. Det metodiska tillvägagångssättet med gemensamt ansvarstagande och transparens har varit avgörande för framgången, och för att insatserna som följde fick avsedd effekt. Utöver orsaksanalysen så identifierades tre övergripande framgångsfaktorer som centrala för samverkan; gruppsammansättning, fungerande kommunikation samt samverkansarbetet som en prioriterad aktivitet för de olika organisationerna. Förutom dessa framgångsfaktorer var samverkansgruppen överens om att det fanns en ytterligare faktor som var avgörande för samverkansarbetet, nämligen att situationen i Rinkeby tunnelbanestation var så pass allvarlig att den var tvungen att lösas.

Den situationella brottspreventionen har varit central i samverkansprojektet, och förändrad personalnärvaro med rätt utbildade personer på plats och förändringar i den fysiska miljön har varit bidragande orsaker till de positiva förändringarna i Rinkeby tunnelbanestation. Även om det är summan av alla insatser och därmed av alla aktörers medverkan och investering i projektet som gett resultat, så var den initialt utökade polisiära närvaron avgörande för att ta tillbaka makten i tunnelbanan. Effekterna i tunnelbanan blev markanta bland annat då den öppna narkotikaförsäljningen försvann och det som benämns som “häng” minskade drastiskt. Under samverkansperioden minskade antalet polisanmälningar och tryggheten ökade.

Sammantaget framträder sålunda en positiv bild av samverkan, insatserna och resultat, men ett antal utmaningar för framtiden har också identifierats. Dessa utmaningar, såsom resurser, personalkompetens, långsiktiga orsaker men även själva samverkan är viktiga faktorer att möta och hantera för att den positiva förändringen i Rinkeby tunnelbanestation ska bli bestående. För en längre slutsats se under kapitel 6.
Original languageSwedish
PublisherRättssociologiska institutionen Lunds universitet
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameResearch report in Sociology of Law
No.2020:2

Subject classification (UKÄ)

  • Law and Society

Cite this