Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden: En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar

Research output: Book/ReportReportResearch

32 Downloads (Pure)

Abstract

Betydande delar av denkommunalaverksamhetenbedrivs utanför nämnds-och förvaltningsorganisationen, i bolag, kommunalförbund etc. En stor del av kommunernas tillgångar, åtaganden och kostnader redovisas därför inte i förvaltningsorganisationen. Därför är den sammanställda redovisningen, ”kommunal koncernredovisning” betydelsefull,för att visa hela kommunens ekonomi, och därmed ekonomiska hushållning.Trots att det, ur såväl ett meborgarperspektiv som ett styrningsperspektiv,borde vara intressant att visa kommunens samlade tillgångar, skulderoch kostnader visar denna studie av de skånska kommunernas årsredovisningar för 2014 att den sammanställda redovisningen tillmäts relativt liten betydelse. Detta visar sigbl.a.genomattkommuner vid övergripande presentation avverksamheternaendast lämnar ett fåtal, oftast intenågon, uppgift från den sammanställdaredovisningen. Även i förvaltningsberättelsen gesden sammanställda redovisningenbegränsat utrymme ochen undanskymd plats.För årsredovisningens mer tekniska delar där resultat-och balansräkningar presenteras, redovisningsprinciper beskrivs och tilläggsupplysningar lämnas finner viatt det finns en stor förbättringspotential. Förbättrad kvalitet och analys av den sammanställda redovisningen torde också varanödvändig om dennaska kunna användas för ledning och styrning av hela den kommunala verksamheten.
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
Number of pages47
Publication statusPublished - 2016

Publication series

NameKEFUs skriftserie
PublisherKEFU Skåne. Lunds universitet
No.2016:1
ISSN (Print)1102-8483

Subject classification (UKÄ)

  • Business Administration

Cite this