Skelett i trädgården – en grav från bronsåldern i Kiaby. Skåne, Kristianstad kommun, Kiaby socken, fastighet Kiaby 21:8, fornlämning L2020:8015. Arkeologisk efterundersökning 2020.

Björn Wallebom, Caroline Ahlström Arcini

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Arkeologerna, Statens historiska museer i Lund har den 7–8 september 2020, på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne, utfört en arkeologisk efterundersökning av en skelettgrav inom fastigheten Kiaby 21:8 och inom fornlämning L1990:564/Kiaby 81:1, Kiaby socken, nordöstra Skåne.
Efterundersökningen föranleddes av att det i samband med trädgårdsarbete 2017 påträffats skelettdelar av människa i en planteringsgrop i en rabatt invid boningshusets östra gavel.
Vid efterundersökningen dokumenterades en skelettgrav i utsträckt ryggläge, orienterad i nordväst–sydöstlig riktning med huvudet åt sydöst. Graven framkom i en tydlig färgning, gravgrop, direkt under matjorden, på ett djup av cirka 0,30–0,35 meter. Själva gravgropen var cirka 0,15 meter djup. Skallen och delar av nacken och överarmsben hade både skadats sedan tidigare och i samband med trädgårdsarbetet 2017. Dessutom visade undersökningen att båda underbenen hade kapats vid anläggandet av husgrunden. Vänster ben, som låg närmast huset, hade grävts av strax under knäet medan höger ben var bevarat ner mot vristen. Inga spår efter fot- och tåben påträffades. Inte heller några gravgåvor.
En osteologisk bedömning gör gällande att den gravlagda var en ung man, cirka 162 cm lång och mellan 16 och 18 år vid sin död. Skelettet genomgick redan i samband med påträffandet 2017 en 14C-datering som visade att graven är från bronsåldern och kan dateras till 1220–990 f.Kr. (2 sigma), det vill säga övergången mellan äldre och yngre bronsålder (cirka 1100 f.Kr.).
Utöver skelettgraven dokumenterades 13 anläggningar fördelade på 12 stolphål och 1 grop. Inga fynd framkom i anläggningarna. En preliminär tolkning är att anläggningarna tillhör gravkontexten, kanske som delar av en inre konstruktion i en nu utplånad hög.
Original languageSwedish
PublisherArkeologerna, Statens historiska museer
Commissioning bodyCounty Administrative Board, Skåne län
Number of pages28
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameArkeologerna Rapport
No.2020:135

Subject classification (UKÄ)

  • Archaeology

Cite this