Socialarbetare om automatisering i socialt arbete: En webbenkätundersökning

Research output: Book/ReportReportResearch

1169 Downloads (Pure)

Abstract

Denna rapport belyser vad det finns för kunskap om automatisering och vilka
åsikter som socialarbetare har om automatisering av socialt arbete. Rapporten
baseras på en enkätundersökning som genomfördes under hösten 2018 till ett
slumpmässigt urval av medlemmar i Akademikerförbundet SSR. Sammanlagt
genererade webbenkäten 523 svar. Resultaten visar att det finns många socialarbetare som inte är helt övertygade om att automatisering av ärendehanteringen kommer att frigöra tid för att kunna ha mer kontakt med klienterna/brukarna/patienterna. Det verkar finnas både en oro för vad som kommer hända med det sociala arbetet när allt fler delar av arbetet automatiseras och en tilltro till att socialarbetares kompetenser kommer att tas tillvara. Den övervägande delen av socialarbetarna uppfattade inte att besluten blir mindre godtyckliga med hjälp av automatisering och de flesta ansåg också att en robot eller programvara inte kan göra individuella bedömningar. Det var ganska jämt mellan dem som tyckte att automatisering gör att klienterna/brukarna/patienterna får snabb service och dem som var mer skeptiska till det. Den övervägande delen av socialarbetarna trodde inte att en robot eller programvara kan skapa sig en helhetssyn på en individs eller en familjs situation. Till skillnad från vad som har lyfts fram i den svenska litteraturen, trodde de flesta socialarbetare inte att automatisering
leder till mindre kontroll av klienterna/brukarna/patienterna och nästan alla socialarbetare ansåg att automatisering hindrar att sociala problem fångas upp.
Flera socialarbetare lyfte fram att det mänskliga mötet aldrig kan ersättas i socialt
arbete och det framkommer att deras åsikter om automatisering beror på om det
är frågan om en hel eller delvis automatisering. Rapporten visar att socialarbetare
överlag var skeptiska till automatisering av socialt arbete då de ansåg att det skapade fler utmaningar än möjligheter. Yngre socialarbetare var dock generellt sett mer positiva till automatisering än äldre, men det var fler unga socialarbetare
som trodde att automatisering kommer leda till att arbetsgivare bortrationaliserar
tjänster. I rapporten diskuteras att det finns en risk att det skapas en generationsklyfta inom socialarbetarkåren när digital kompetens och digital mognad värderas allt högre på arbetsmarknaden.
Original languageSwedish
PublisherSocialhögskolan, Lunds universitet
Number of pages41
Volume2019:3
ISBN (Electronic)978-91-7753-991-9
Publication statusPublished - 2019 Mar 18

Publication series

NameResearch Reports in Social Work
PublisherSocialhögskolan, Lunds universitet
No.3
Volume2019

Subject classification (UKÄ)

  • Social Work

Cite this