Supply Chain Risk Management: En modell för riskbedömning och riskhantering

Ulf Paulsson

Research output: Other contributionMiscellaneousPopular science

1797 Downloads (Pure)

Abstract

Dagens moderna samhälle är ett i många avseenden sårbart samhälle. Det har inte varit någon medveten strävan utan är en konsekvens av att samhället till stor del kommit att bli uppbyggt kring försörjningskedjor (supply chains). I dessa hårt integrerade kedjor med ett flertal ofta globalt utspridda led flyter en ständig ström av fysiska varor, tjänster samt kombinationer av varor och tjänster.
Det enskilda företagets (eller organisationens) försörjningskedja och dess omvärld är under ständig förändring, vilket påverkar dess riskbild. Att helt undvika att drabbas av avbrott och störningar kan vara svårt och är kanske inte ens önskvärt, med tanke på de höga kostnader för riskhantering som detta förmodligen skulle kräva. Däremot är det viktigt att man inte drabbas onödigt hårt, eftersom det ju innebär ett slöseri med resurser.
I konkurrensutsatta verksamheter är det också viktigt att man inte drabbas värre än konkurrenterna: helst ska man påverkas mindre. Effektiv riskhantering kan här utgöra en viktig konkurrensfördel.
I denna publikation beskrivs ingående, baserat på den s.k. DRISC-modellen, de tre olika stegen i Risk management processen; Riskanalys, Riskvärdering samt Riskreduktion och riskkontroll (här även kallat Riskhantering) med bl.a. en ingående genomgång av 22 olika generella metoder för att hantera risker.
Original languageSwedish
Short descriptionTidigare bokkapitel i numera nedlagd bok
Media of outputPDF
Number of pages42
Publication statusPublished - 2017 Mar 14

Subject classification (UKÄ)

  • Business Administration

Cite this