Svenska förtidspensionärers levnadsförhållanden år 2000: Redovisning av datamaterialet från en intervjuundersökning gjord år 2000: Studies in the older workforce and the labour market

Ragnar Olofsson, Gunnar Olofsson, Magnus Eriksson

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

I denna rapport redovisas resultaten av en omfattande intervjuundersökning av svenska förtidspensionärer och deras levnadsvillkor som de såg ut år 2000. Undersökningen ingick som den svenska delen i det nordiska forskningsprojektet ”Unemployment, Early Retirement and Citizenship: Marginalisation and Integration in the Nordic Countrie”. Detta projekt leddes av professor Jørgen Goul Andersen vid Aalborgs universitet och det finansierades av NOS-S, dvs. Nordic Social Science Research Council (via anslaget REL/29).  I projektgruppen ingick, förutom Jørgen Goul Andersen, Per H. Jensen  (Danmark), Einar  Øverbye (Norge), Laura Saurama (Finland) och Gunnar Olofsson (Sverige),  I rapporten ges en utförlig översikt av datamaterialet i den svenska delen av NOS-S-projektets undersökning. Huvuddelen av framställningen utgörs av frekvenstabeller men också av en del diagram. Det är en detaljerad genomgång av alla variabler plus några nykonstruerade inom NOS-S-projektet; En jämförelse görs med ett motsvarande urval av respondenter i SCBs ULF-material.  De flesta tabeller följs av kommentarer som rör resultaten och eventuellt intressanta iakttagelser och med förslag till vidare undersökningar. Kommentarer i kursiv stil innebär metodologiska och tekniska kommentarer kopplade till datamaterialet.  Dessa delar av rapporten – ss. 7 – 118 – är skrivna av Ragnar Olofsson som också svarat för alla statistiska bearbetningar. Dessa delar av rapporten färdigställdes i december er 2003.  Magnus Eriksson, som ansvarade för arbetet med datainsamlingen och som också kodade de öppna frågorna i enkäten, beskriver utförligt intervjuundersökningens tillkomst och genomförande i rapportens del IV, ”Teknisk Rapport”. Den följer efter dataredovisningens tre delar (se nedan ss. 119–124).  Urvalspopulationen utgjordes av samtliga personer i Sverige mellan 55-64 år som arbetade år 1990 men som år 2000 hade sin huvudsakliga försörjning genom förtidspension och sjukpension. Svarsfrekvensen var hög, 75 %.  Sist i rapporten redovisas fyra bilagor, förts och främst frågeformuläret som användes i undersökningen 
Original languageSwedish
Place of PublicationVäxjö
PublisherVäxjö universitet
Number of pages1
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameStudies in the older workforce and the labour market
PublisherVäxjö University
No.1
Volume2003
ISSN (Print)1104-4292

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Cite this