Tidsserieanalys och grundvattenbildning längs Alnarpsdalen, Skåne.

Research output: Contribution to conferenceAbstractpeer-review

Abstract

Akvifären Alnarpsdalen är 6 - 10 km bred och sträcker sig från Skivarp i sydost till Löddeköpinge i nordväst och vidare ut i Öresund. Trots att flertalet kommuner i Skåne numera försörjs med vatten från Vombsjön eller Bolmen finns det kommuner, industrier och jordbrukare som använder vatten från Alnarpsdalen.

Det finns ett antal frågor som kan ställas gällande Alnarpsdalen, till exempel hur mycket vatten som infiltreras eller hur stora uttag som kan göras, utan att riskera en ohållbar minskning av grundvattennivåer. Ett antal undersökningar har genomfört sedan 60-talet med syfte att svara på dessa frågor. Dessa undersökningar har gett viktig, men översiktlig information. För att få ökad förståelse finns behov av att genomföra mer detaljerade undersökningar.

Med traditionella undersökningar beräknas hydrauliska parametrar genom provpumpningar. Denna metod fungerar bra, men är resurskrävande och resultaten gäller vanligtvis ett begränsat område. Användandet av tidsserieanalys kan vara en alternativ metod för att beräkna hydrauliska parametrar genom att observera naturliga grundvattennivåer.
Tidsserieanalyser är ett relativt nytt forskningsområde inom hydrogeologi, vilket veterligen inte använts i södra Sverige. Trots att metoden under lång tid tillämpats inom t.ex. hydrologi, började användandet av tidsserieanalys inom hydrogeologi så sent som på 1990-talet.

Detta projekts syfte var att studera sambanden mellan grundvattenbildning och grundvattennivåer längs Alnarpsdalen, vilket är ett av de viktigaste grundvattenmagasinen som finns i Skåne. Resultaten bidrar ny kunskap om cirkulationen under mark för vårt viktigaste livsmedel. Analysen utgår från användning av klassiska beräkningsmetoder anpassade till serier av grundvattennivåer, vilka har registrerats kontinuerligt i ett antal brunnar.

Utgångsanalysen baserades på den så kallade Water-table fluctuation method, där variationer i grundvattennivåer med tid anses härröra från några faktorer. Dessa faktorer är nederbörd (infiltration), uttag, tidvatten, mm (Healy och Cook, 2002). Ett viktigt moment i analysen var att särskilja dessa olika faktorer i nivådata.

Resultaten ger relevanta kunskaper om grundvattnet för framtida vattenförsörjningsplaner och skyddsåtgärder. Resultaten kan också vara viktiga för stadsplanering, eftersom kunskap om grundvattenbildning behövs för planering av ytor tillgängliga för urbanisering.

Subject classification (UKÄ)

  • Oceanography, Hydrology, Water Resources

Cite this