A Secure Base - a study to promote mental health needs of small children in out-of-home care

Project: ResearchCollaboration with municipalities and county councils

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Social Work

Keywords

Description

Riskerna för allvarlig psykiatrisk sjuklighet är mycket höga bland barn och unga som är, eller har varit, familjehemsplacerade. Trots det, vet man väldigt lite om familjehemmens möjligheter att bemöta dessa problem och stödja barnen i deras psykiska hälsoutveckling. Bristen på kvalificerat stöd till placerade barn, som tidigt har erfarit omsorgssvikt och separationer, resulterar inte sällan i sammanbrott av placeringar i tonåren – även då barn har placerats i ung ålder och haft en stabil placering under många år.

Under senare år har tidiga tecken på psykisk ohälsa bland yngre barn börjat att uppmärksammas allt mer. Den politiska ambitionen att öka antalet vårdnadsöverflyttningar har även bidragit till ett intensifierat intresse för små placerade barns behov av en långsiktig trygg bas. Behovet av att implementera mer kvalificerade former av stöd till familjehem för att kunna bemöta tidiga tecken på psykisk ohälsa och skapa långsiktiga placeringar har också lyfts fram. I en kartläggning från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering framkommer däremot att mycket få faktiska insatser för att stödja familjehem med små barn erbjuds av svenska kommuner. Huvudsakligen riktas insatserna mot äldre målgrupper. 

Detta forskningsprojekt syftar till att öka kunskapen om hur små placerade barns stödbehov ser ut och hur deras psykiska hälsoutveckling kan stärkas. I studien undersöks hur familjehemsföräldrar till barn i förskoleåldern (1-6 år), samt tjänstemän inom familjehemsvården, beskriver vilket stöd som behövs för att tillgodose de placerade barnens utveckling samt hur de stödinsatser inom området som socialtjänsten erbjuder upplevs. 

Forskningsprojektet utgör en pilotstudie med kvalitativ explorativ ansats som genomförs i tre skånska kommuner. Utifrån de resultat som studien genererar är tanken att i ett senare skede, tillsammans med familjehemsvård och familjehem, vidareutveckla ett interventionsbaserat forskningsprojekt i syfte att arbeta fram praktiskt genomförbara insatser för att öka kvalitén på det stöd som erbjuds inom den kommunala familjehemsvården. Dessa ska vara grundade i faktiska behov som uttrycks av familjehemmen, vara praktiskt genomförbara inom den kommunala familjehemsvården samt utgå från beprövad erfarenhet och forskning på området. 
Short titleEn trygg bas
StatusActive
Effective start/end date2018/08/012020/12/31

Participants