Air pollution and risk for ADHD and Autism

Project: Research

Description

Our previous studies suggest that air pollution during pregnancy might be a health risk formotherand child,even at levels
belowcurrent air quality guidelines. We observed an increased prevalence of gestational diabetes and preeclampsia with
increasing air pollution exposure,
Since dissertation I have continued working within the air pollution field with more detailed information on fetal growth
and confounding factors. Iamalso studying the biologicalmechanisms behind the air pollution effects with internationally
renowned clinical research groups. A very preliminary finding is an effect of fetalexposure to particles on brain alterations
in mice. Also recently,concern has been raised over the effect of prenatalexposure to air pollution on elevated risks of
autismand Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) with no threshold ofeffects in epidemiologicalstudies.
I will, together with experts within psychiatry and sociology, move into an emerging part ofmy field, the effect of prenatal
exposure to air pollution on brain development. Expert panels express the urgent need of large studies with good data on
exposure, outcomes and confounders to see ifassociations remain. In this research proposalwe have unique possibilities
to perform those studies, with high quality registries on autism and ADHD and possible confounders from Medical Birth
Registry and Statistics Sweden. Air pollution levels during pregnancy at the geocoded residentialaddress of the mother
would be assessed using cutting-edge dispersion techniques. If our results are consistent with previous studies,air
pollution levels in Swedish cities could be a contributing cause for 23% ofallchildren with autism. Results can thus have
significant impact on preventative public health strategies.

Layman's description

Preliminära resultat visaratt prenatal partikelexponering påverkar hjärnans utveckling hos möss. Nyare,epidemiologisk
forskning har också sett luftföroreningseffekter på risken att få autismoch Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD) utan något tröskelvärde föreffekt. Vilket skulle innebära att exponering för nivåer liknande demisvenska städer
skulle vara en bidragande orsak till 23 % av alla barn med autism.
Osäkerheten kring dessa resultat är dock stor och experterefterlyser därförstörre studiermed högre kvalitet på data (på
såvälexponerings- och utfallsdata sompå tänkbara störfaktorer). I det föreslagna projektet har vi unika möjligheteratt
studera luftföroreningars effekter på såvälautismsomADHDiMalmö. Fallen finner vi via populationsbaserade register på
autismoch ADHDiMalmö. Information ommöjliga störfaktorer inhämtas från Medicinska Födelseregistret, patient- och
läkemedelsregister och socioekonomisk data från Statistiska Centralbyrån. Luftföroreningshalterna beräknas vid mammans
bostadsadress med hjälp av avancerade spridningsmodelleringar. Projektet kan bidra med betydande kunskap för
preventiva folkhälsostrategier, såsom framtida styrdokument om luftföroreningar och råd till gravida
StatusNot started

Participants